Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

  Werkelijke opbrengst 2014 Begrote opbrengst 2015 Werkelijke opbrengst 2015
Onroerende-zaakbelastingen 8.353 8.833 8.365
Afvalstoffenheffing 4.491 4.415 4.585
Rioolheffingen 3.774 3.868 3.794
Marktgelden 88 97 81
Begrafenisrechten 242 1.073* 981
Parkeerbelasting 2.435 2.898 2.706
Reclamebelasting 226 210 188
Bouwleges 614 1.005 814
Secretarieleges** 697 705 711
TOTAAL 20.921 22.211 22.225

* In 2015 is het saldo van de afkoop grafrechten eenmalig opgenomen in de begroting. Dit betrof een wijziging van € 847.000. 

** leges ten gunste van de gemeente:  begroot € 411.000 en werkelijk € 415.000. Leges ten behoeve van het  rijk: begroot € 294.000 en  werkelijk € 296.000.

De begrote opbrengst 2015 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2015 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.