Verberg het menu

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Uden heeft vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, sport- en speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting en civiele kunstwerken.

Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente. Onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is het onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. In deze paragraaf is de belangrijkste informatie over de kapitaalgoederen opgenomen en geeft inzicht in het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Vastgestelde plannen

De nota openbare ruimte ‘van gevel tot gevel’ 2015-2020  is geactualiseerd en op 9 juli 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Als onderdeel van de nota is tevens de paragraaf beheerkosten NOR vastgesteld. In deze nota zijn de gewenste kwaliteitsbeelden vastgelegd, welke de grondslag zijn voor de hoogte van de dotatie bij de bovenstaande kapitaalgoederen. De NOR heeft geen betrekking op de producten Riolering, Speelvelden en gebouwen. 

Het beheer- en beleidsplan speelvelden  (PDF, 1.0 MB) is 18 februari 2016 door de Raad vastgesteld. In dit plan is o.a. het eeuwigdurende groot onderhoud opgenomen op basis waarvan de dotatie in het onderhoudsfonds is vastgesteld. De raad heeft op 10 november 2011 het geactualiseerde v-GRP+ (riolering en water) en de hoogte van de rioolheffing voor de jaren 2012-2015 vastgesteld. De raad heeft op 8 oktober 2015 besloten om het basis rioleringsplan (BRP) en verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  incl. Waterplan (vGRP+) met één jaar te verlengen.

Bij raadsbesluit van 15 december 2011 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2012-2016 (PDF, 162.9 kB) vastgesteld. Inmiddels is, in verband met diverse wijzigingen in het gebouwenbezit van de gemeente, een nieuw aangepast Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2020 (PDF, 150.4 kB)  door de Raad op 17 december 2015 vastgesteld.

Om in tijden van financiële krapte het ontstaan van achterstallig onderhoud en/of  kapitaalvernietiging te voorkomen is voor de jaren 2015, 2016 en 2017 het onderhoudsniveau van kapitaalgoederen een speciaal toezichtthema van de provincie.

De dotaties aan de voorzieningen zijn conform de in de diverse beleidsnota’s vastgestelde uitgangspunten, zodat voldoende budget aanwezig is om deze vastgestelde kwaliteitsniveaus te handhaven.

Onderstaand is een schematische weergave van de ontwikkeling in de onderhoudsfondsen opgenomen.

Riolering is in dit overzicht niet weergegeven omdat kosten en opbrengsten via zowel exploitatie als voorziening lopen en in tegenstelling tot de andere fondsen kapitaalswerken worden geactiveerd. Dit geeft een vertekend beeld in de vergelijking. De hoogte van de voorziening riolering bedraagt per 1/1/2015 € 14.407.781 en per 31/12/2015 € 15.077.476.