Verberg het menu

Civiele kunstwerken (voorheen bruggen)

Beleid

De gemeente Uden heeft 61 bruggen en andere kunstwerken in onderhoud.

De noodzaak voor het hebben van een onderhoudsvoorziening voor de civiele kunstwerken is in 2014 zichtbaar gemaakt. Om de fluctuerende kosten aan de civiele kunstwerken te kunnen opvangen is via een offerte voor de programmabegroting 2015, extra budget verkregen voor het onderhoud van de civiele kunstwerken op een basisniveau (voldoende onderhoud) en daarmee ook het vormen van een onderhoudsvoorziening. Hiermee wordt de veiligheid voor de gebruiker te allen tijde gewaarborgd.

In 2016 wordt het beleid voor de civiele kunstwerken voor 2016-2025 aan het college van B&W aangeboden.  

Verloop 2015

Omschrijving Stand 1/1/2015 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12/2015
Onderhoud civiele kunstwerken € 0 € 129.184 € 68.320 € 60.863

Aan deze voorziening is € 100.500 toegevoegd vanuit de exploitatie. De gerealiseerde kosten bedroegen € 39.637. De overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen en het positieve resultaat van projecten 2015.

Uitvoering 2015

De verkeersklasse voor de bruggen waar gemotoriseerd verkeer gebruik van maakt is afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt en in 2016 zullen bij een aantal bruggen aslast beperkingen worden geplaatst In afgelopen jaar is het open posten bestek voor het onderhoud aan de civiele kunstwerken opgesteld, met dit bestek kunnen we de komende jaren het onderhoud aan de civiele kunstwerken uitvoeren. In  het jaar 2015 zijn kosten gemaakt voor het inzichtelijk maken van  de verkeersklasse. Er zijn geen  vervangingen uitgevoerd. Voor het jaar 2016 staan ook geen civiele kunstwerken op de lijst om vervangen te worden.