Verberg het menu

Gebouwen

Beleid

Het doel van de voorziening gemeentelijke eigendommen is het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud.

Bij Raadsbesluit van 15 december 2011 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2012-2016 vastgesteld. Op grond van dit bijgestelde meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks € 462.145 aan de voorziening toegevoegd.
In het Onderhoudsplan is slechts in beperkte mate rekening gehouden met een bijdrage uit dit fonds voor grootschalige renovaties. De onderhoudsbehoefte van de komende 25 jaar laat een beeld zien waarbij de gemiddelde behoefte hoger ligt. Dit doordat duurdere vervangingen (zoals daken) buiten de scope van 2016 gepland/verwacht zijn.

In de 2e afwijkingenrapportage 2015 is besloten om het restant van de voorziening  Energiebesparende maatregelen van € 44.688 ook aan de voorziening toe te voegen.
Inmiddels is, in verband met diverse wijzigingen in het gebouwenbezit van de gemeente, een nieuw aangepast Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2020 door de Raad op 17 december 2015 vastgesteld.

Verloop 2015

Omschrijving Stand 1/1 2015 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2015
Onderhoud gem. eigendommen € 1.016.841  € 825.090  € 907.704  € 934.227 

Aan deze voorziening is € 506.833 toegevoegd vanuit de exploitatie. De gerealiseerde kosten bedroegen € 589.447. De overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

Uitvoering 2015

Conform het jaarplan is in 2015 o.a. uitgevoerd: schilderwerk gemeentehuis, schilderwerk De Balans, schilderwerk Scouting, schilderwerk gemeentewerf,  renoveren kleedruimten sporthal De Wervel en De Stigt, onderhoudswerkzaamheden aan de molens, diverse aanpassingen aan de W-installaties van verschillende gebouwen.