Verberg het menu

Groen en recreatieve voorzieningen

Beleid

De onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen is ingesteld met als doel ‘te voorzien in de dekking van het vervangen van groenvoorzieningen en recreatieve elementen’ binnen de openbare ruimte. Het betreft concreet het vervangen van bomen, beplantingen, grasvegetaties, oeverbeschermingen, speeltoestellen, en overig recreatief meubilair. Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in de onderhoudsvoorziening, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de geactualiseerde Nota Openbare Ruimte “van gevel tot gevel”2015-2020. In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt  indien nodig extra budget gevraagd.

Verloop 2015

Omschrijving Stand 1/1 2015 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2015
Groot onderhoud groen C.A. € 1.410.816  € 735.629 € 892.356  €1.254.089

Aan deze voorziening is € 379.000 toegevoegd vanuit de exploitatie. De gerealiseerde kosten bedroegen € 535.727. De overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

Uitvoering 2015

In het jaarplan 2015 is voor de projecten ‘renovatie Hoevenseweg’, ‘groot onderhoud parkeerplaatsen Hofstukken / Vaarzenhof ‘, ‘groot onderhoud groen omgeving Bijland’ en ‘renovatie St Annastraat ged.’, alsmede voor diverse kleinschalige renovatieprojecten en vervanging recreatieve voorzieningen budget beschikbaar gesteld.

Daarnaast is van voorgaande jaren nog een aantal projecten onderhanden. Van het totaal aan onderhanden werken groen en recreatieve voorzieningen zijn in 2015 7 projecten afgerond. De overige onderhanden projecten zijn in voorbereiding of in uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn renovatie bomenstructuur Aert Willemstraat en Hermelijnstraat. Deze genoemde projecten zullen  medio 2016 afgerond zijn.