Verberg het menu

Openbare verlichting

Beleid

In 2009 is de onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen. Ook openbare verlichting is in het plan Herijking onderhouds-fondsen Openbare Ruimte 2013-2016 opgenomen.

Na overleg met de Provincie begin 2014 is besloten dat de Nota Openbare Ruimte wordt geactualiseerd. De nieuwe nota openbare ruimte ‘van gevel tot gevel’ 2015-2020 is op 9 juli 2015 vastgesteld. Tevens is toen ook het onderhoudsfonds openbare verlichting opnieuw doorgerekend. De  uitgangspunten van de vorige nota openbare ruimte  zijn opnieuw tegen het licht aan  gehouden.  Uit het doorrekenen bleek dat er jaarlijks onvoldoende geld wordt gedoteerd aan het onderhoudsfonds openbare verlichting, dit als gevolg van een verschil in werkelijk areaal en berekend areaal. Het tekort is middels een offerte opgenomen in de programmabegroting 2016.

Verloop 2015

Omschrijving Stand 1/1 2015 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2015
Onderhoud openbare verlichting € 331.732  € 222.051   € 246.680    € 307.103 

Aan deze voorziening is € 222.051 toegevoegd vanuit de exploitatie. De gerealiseerde kosten bedroegen € 246.680.

Uitvoering 2015

Met  onderhoudsbudget  zijn de laatste HPLN lampen vervangen voor energiezuinige LED lampen. De uitvoering van de werkzaamheden is aan het einde van het jaar afgerond.  Er is een klein aantal masten met HPLN lampen blijven staan. Deze worden in 2016/2017  tegelijk met het groot onderhoud/reconstructie vervangen.

In 2015 heeft de onderhoudsaannemer weer diverse schades verholpen. Een deel hiervan kon worden verhaald op de veroorzaker van de schade. Daarnaast  is er zoals elk jaar weer groepsremplace uitgevoerd . Hierbij worden alle lampen in een straat/wijk tegelijk vervangen. We zien dat het vervangen van de oude lampen voor het nieuwe type er voor zorgt dat de kosten voor groepsremplace jaarlijks minder worden en dat het energieverbruik ook jaarlijks daalt door het gebruik van die nieuwe energiezuinige lampen.