Verberg het menu

Riolering

Beleid

Volgens de wet Milieubeheer zijn Nederlandse gemeenten verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen. Sinds de introductie van de Wet gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008, heeft de gemeente naast de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, ook de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hiermee is de zorgplicht verbreed.
De gemeente Uden heeft ervoor gekozen het Waterplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) samen te voegen tot één verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP+). De plus staat voor de opname van de visie en onderdelen uit het Waterplan in het vGRP. Om op het gebied van rioolbeheer optimaal gebruik te maken van het Basisrioleringsplan is dit voor het begin van de planperiode van het vGRP+ ook geactualiseerd.

Bij Raadsbesluit van 10 november 2011 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (vGRP+) vastgesteld voor de periode 2012-2015. In het vGRP+ is bijzondere aandacht besteed aan watermaatregelen, zowel projectmatig als bij reguliere vervanging van rioolbuizen. In het kader van de duurzaamheid wordt er in de gemeente Uden vanaf 2012 afgekoppeld indien dat mogelijk en doelmatig is.

Het vGRP+ voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. In het vGRP+ 2012-2015 is besloten om de rioolheffing te verlagen tot € 181 en vervolgens jaarlijks te indexeren.

Als gevolg van de financiële en economische crisis worden gemeenten en waterschappen vanaf 2010 geconfronteerd met een grote bezuinigingsopgave. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben hiertoe een gezamenlijke aanpak voor de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering) uitgewerkt. De gezamenlijke regionale aanpak voor de afvalwaterketen komt tot uiting door samenwerking in de As50+ tussen het waterschap Aa en Maas, Uden en 6 andere gemeenten. Sterk in Doelmatig Waterbeheer is het motto van de samenwerking. Dit houdt samenwerking in op het gebied van afvalwaterlozingen, het inrichten van een waterloket voor burgers, bedrijven en medewerkers van de gemeente Uden en diverse projecten uit de Afvalwaterakkoorden. Dit om de kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennis te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een bestuurlijke overeenkomst ‘Watersamenwerking As50+ 2013’.

Een van de projecten die in 2015 gezamenlijk opgesteld zijn is een ‘Watervisie samenwerking As50+’
welke een beeld schetst vanuit de watersamenwerking een visie op de waterketen c.q. gemeentelijke watertaken en zuiveringstaak van het waterschap. Het is een uitwerking van de projectafspraak die bij ondertekening van de overeenkomst “Samenwerking in de afvalwaterketen” in 2013 is gemaakt door de samenwerkende Gemeenten en het Waterschap
Na bestuurlijke aanscherping en instemming wordt de visie in een meer verbeelden document uitgewerkt. Vervolgens zal de visie via een regionale bestuursafspraak aan de individuele partners voor vaststelling worden voorgelegd. De visie is dan de gemeenschappelijke basis voor een lokale of regionale uitwerking in meer concrete beleids- en uitvoeringsproducten. Deze visie geeft mede richting aan hoe wij in de toekomst om zullen gaan met het water in de gemeente Uden en dus aan de inhoud van ons op te stellen vGRP+ 2017 – 2021.

De raad heeft op 8 oktober 2015 besloten om het basis rioleringsplan (BRP) en verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. Waterplan (vGRP+) met één jaar te verlengen.
 

Verloop 2015

Omschrijving Stand 1/1 2015 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2015
VZ Egalisatie riolering € 14.407.781  € 1.002.278  € 332.583  € 15.077.476 

Aan deze voorziening is € 715.122 toegevoegd vanuit de exploitatie. Daarnaast is o.g.v. het door de raad vastgestelde uitgangspunt bij het vGRP+ 2% rente (€ 288.156) over de inhoud van het rioolfonds aan de voorziening toegevoegd. De gerealiseerdekosten bedragen € 332.583. De overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

Uitvoering 2015

Een groot gedeelte van het Operationeel Programma is gerealiseerd en uitgevoerd zoals de voorbereidingen voor het treffen van maatregelen die voortvloeien uit het Basisrioleringsplan; de inventarisatie van de grondwatermonitoring in de As-50 regio; herstelwerkzaamheden op basis van inspecties van voorgaande jaren; overleg binnen Waterschap Aa en Maas over het gebiedsproces (Kaderrichtlijn Water); voorbereiding en uitvoering van het vervangen van het mechanisch en elektrisch deel van de drukriolering in het buitengebied; voorbereiding renovatie van het gemaal aan de Broekmorgen; voorbereiding relining riool Verduijnstraat en Bosschebaan; voorbereiding reconstructie Veghelsedijk en St. Annastraat; uitvoering afkoppelen van regenwater in de Wikke- , Papaver-, Zwaluw-, Rechte- en Professor Pulsersstraat.

Verder participeren we regionaal in samenwerking op het gebied van afvalwaterlozingen, het inrichten van een waterloket en diverse projecten uit de afvalwaterakkoorden.

Toelichting voorziening

De commissie BBV heeft in haar notitie riolering in oktober 2009 aangescherpte uitspraken en aanbevelingen gedaan over de verantwoording van de rioolvoorziening. Zij stelt dat het uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het gemeentelijk rioleringsplan van belang is dat de voorziening onderhoud resp. vervanging in de jaarrekening zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het v-GRP+ en inzicht kan worden geboden in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen.

Van de totale kosten die zijn opgenomen in het v-GRP+ is de verhouding 25  % groot onderhoudskosten en 75 % vervangingskosten.