Verberg het menu

Sport- en Speelvelden

Beleid

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden en hockeyvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Voor de speelvelden en hockeyvelden is februari 2016 door de Raad het beheer- en beleidsplan speelvelden vastgesteld. Op basis van gehanteerde kwaliteitseisen en intensiteit van gebruik zijn de noodzakelijke vervangingsinvesteringen aangegeven hetgeen leidt tot een  dotatie voor 2017 e.v. van  € 155.000 per jaar.

Verloop 2015

Omschrijving Stand 1/1 2015 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2015
Groot onderhoud sport- en speelvelden € 163.599 € 355.847  € 443.850  € 75.596 

Aan deze voorziening is € 155.000 toegevoegd vanuit de exploitatie. De gerealiseerde kosten bedragen € 243.003. De overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

Uitvoering 2015

De volgende groot onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, conform planning:
• renovatie grastrainingsvelden op de accommodatie van RKSV  Udi-‘19
• renovatie van beregening op de accommodatie van RKSV Udi-‘19
• vervanging van meerdere ballenvangers en hekwerken op diverse accommodaties