Verberg het menu

Wegen

Beleid

Op grond van de Wegenwet is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen.

In 1999 is de onderhoudsvoorziening wegen ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet (asfalt en open verhardingen) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Begin 2014 zijn de laatste inspecties uitgevoerd ter voorbereiding van de werkzaamheden in 2015 en 2016. Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in de onderhoudsvoorziening, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de Nota Openbare Ruimte ‘van gevel tot gevel’. Begin dit jaar worden er weer inspecties uitgevoerd aan het Udense wegenareaal.

Na overleg met de Provincie begin 2014 is besloten dat de Nota Openbare Ruimte wordt geactualiseerd. De nieuwe nota openbare ruimte ‘van gevel tot gevel’ 2015-2020 is 9 juli 2015 vastgesteld. Als onderdeel daarvan is ook het onderhoudsfonds wegen opnieuw doorgerekend. De  uitgangspunten van de vorige nota openbare ruimte  zijn opnieuw tegen het licht aan  gehouden, de kwaliteiten voor de wegen zijn opnieuw bekeken en zijn onveranderd vastgesteld. Rekening houdende met de inzet van de buitendienst is de huidige dotatie aan het fonds voldoende. Dit vraagt wel een goede afstemming tussen de planning en de voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden en de activiteiten van de buitendienst.
In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien nodig extra budget gevraagd. In de jaarlijkse dotatie is ook geen rekening gehouden met rehabilitatie. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitatie van wegen wordt apart aangevraagd m.b.v. de offerterondes voor de programmabegroting.
 

Verloop 2015

Omschrijving Stand 1/1 2015 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12/2015
Groot onderhoud wegen € 1.627.044 € 1.520.977  € 1.478.883   € 1.669.137  

Aan deze voorziening is €850.994 toegevoegd vanuit de exploitatie. De gerealiseerde kosten bedroegen € 808.901. De overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

Uitvoering 2015

In 2015 zijn verschillende projecten afgerond onder andere:  renovatie Prof. Pulserstraat, groot onderhoud Nistelrodeseweg, groot onderhoud Noordelijke Rondweg, groot onderhoud Reestraat (JUMBO) en groot onderhoud Zwaluwstraat. Daarnaast loopt de voorbereiding en uitvoering van de volgende projecten door in 2015: onderhoud parkeerterrein Galerij, renovatie parkeervakken Keizershof/Jonkerveld, renovatie parkeervakken Hofstukken/Vaarzenhof, fietsstraat Heinsbergenstraat, groot onderhoud Hoevenseweg. Zoals gebruikelijk loopt het groot onderhoud aan de asfaltverharding en elementenverharding weer door in het nieuwe jaar.