Verberg het menu

Minder regels

Duidelijke regels zijn een essentieel onderdeel van een veilige leef-, woon- en werkomgeving. De handhavers in de openbare ruimte hebben hierin een spilfunctie. Handhavers opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en duidelijk herkenbaar aan hun uniform. De afgelopen jaren hebben we met een kritisch oog gekeken naar onze handhavingsregels. Voor dit jaar en volgende jaren geldt dat de huidige regels worden nageleefd. 

Realisatie in één oogopslag

 afgerond / gerealiseerd   gestart / onderhanden   nog niet gestart

Minder regels
  Activiteit Indicator Toelichting
1 De handhavers in de openbare ruimte hebben een spilfunctie. Handhavers opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en duidelijk herkenbaar aan hun uniform. De wisselwerking tussen de politite en de boa's is eind 2015 vastgelegd in de nota 'Visie operationele aansturing boa's', vastgesteld door het basisteam driehoek Maas en Leijgraaf eind 2015. Begin 2016 heeft ons college het 'meerjarenuitvoeringskader toezicht en handhaving openbare ruimte 2016-2018' vastgesteld, waarin verder inhoud wordt gegeven aan onder meer de professionalisering van het toezicht. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsplan gemaakt voor de concrete boa-werkzaamheden.
2 We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht aan onze handhavers. In december 2015 is een sessie gehouden met alle boa's over het verder in de praktijk brengen van gastheerschap in contacten met klantenm op straat en in de wijk. Afgesproken is dat hier regelmatig aandacht aan besteed blijft worden. Klanten wordt in 2016 ook om feedback gevraagd.
3 Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving. De Udense maat is uitgewerkt in het meerjarenuitvoeringskader. Hoofdlijn is dat meer eerst gewaarschuwd wordt en minder snel direct een boete wordt uitgedeeld. Het is aan de professionaliteit van de boa om de situatie ter plekke te beoordelen.


Realisatie 2015 in kengetallen

Oordeel burger controle handhaving regels
  2011 2012 2013 2014 2015
Prognose 6 Geen burgerpeiling 6.2 Geen burgerpeiling 6,2
Werkelijk 6.2 Geen burgerpeiling 6.2 Geen burgerpeiling Geen burgerpeiling

informatiebron: www.waarstaatjegemeente.nl (2-jaarlijkse burgerpeiling)