Verberg het menu

Sociaal veilig

Realisatie in één oogopslag

 Afgerond / gerealiseerd  ​ gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Sociaal veilig   Toelichting
1 Woninginbraken zijn speerpunt van beleid in 2015. Voor woninginbraken geldt dat jaarlijks verschillende instrumenten worden ingezet ten behoeve van de preventie zoals persberichten plaatsen, faciliteren BIN-project en deelname donkere dagen offensief. In 2016 wordt de gemeenteraad geïnformeerd
2 Aandacht voor huiselijk geweld. Vanuit cluster Veiligheid wordt de regiefunctie, voorkoming escalatie en direct opstarten van juiste ondersteuning, uitgevoerd. Proces loopt, relatie met veiligheidshuis en 'veilig thuis' (AMHK)is, als gevolg van de transformatie, opnieuw vormgegeven. Veilig thuis is wat voorheen steunpunt huiselijk geweld was en AMK.
3 Inzicht krijgen in de situatie op campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bijbouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheids-fraude en permanente bewoning. Dit inzicht in strategie is in 2014 verkregen. Handhavingsstrategie is voor 3 campings opgepakt. Handhavingstrajecten voor 2 campings lopen ook door in 2016. 3e campingeigenaar is in overleg met de gemeente Uden voor het opstellen van een herinrichtingsplan.
4 Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeerdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden. Verkeersvervoersplan wordt opgesteld onder regie van Ruimte; hierover wordt via programma 3 Goed leven en ontmoeten, gerapporteerd.
5 Woonadresfraude. Op basis van de controleresultaten uit 2014 over 100 panden is in 2015 inzet gepleegd. Uitvoering is conform beleid. Er is een klankbordgroep huisvesting arbeidsmigranten met vertegenwoordigers uit de uitzendbranch, het ZLTO, makelaardij en de woningcorperatie Area opgericht. De klankbordgroep zal input leveren voor het concept handhavingsarrangement en de uitvoeringsregels huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Het concept handhavingsarrangement zal na input van de klankbordgroep worden voorgelegd aan de overkoepelende organisatie uit de branche. 
6 Jeugdoverlast. Door structureel overleg tussen maatschappelijk werk, jongerenwerk, boa en politie worden groepen in beeld gebracht en acties ondernomen. Uitvoering is conform beleid. Ook hier geldt dat in het jaarverslag integrale veiligheid een terugkoppeling plaatsvindt inzake jeugdoverlast.

Realisatie 2015 in kengetallen

Ooordeel burger aanpak sociale veiligheid
  2013 2014 2015
Prognose   geen burgerpeiling score 6,0
Werkelijk score 6,0 geen burgerpeiling geen burgerpeiling

Informatiebron:  waarstaatjegemeente.nl (2-jaarlijkse burgerpeiling)

Oordeel burger gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid
  2013 2014 2015
Prognose   geen burgerpeiling 6,8
Werkelijk score 6,8 geen burgerpeiling geen burgerpeiling

formatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling

Aantal woninginbraken
  2013 2014 2015
Prognose     171 inbraken
Werkelijk 170 inbraken (bij 17.075 woningen)   106 inbraken

Kadernota integrale veiligheid en uitvoeringsprogramma veiligheid, monitoringsgegevens politie.

Het aantal woninginbraken bedraagt maximaal 1% van de woningvoorraad