Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Gerichte inzet bij criminaliteit door onder andere:

  • Lokale afspraken tussen THOR en de politie inzake de inzet publieke domein, in aanvulling op de afspraken vanuit de wet- en regelgeving van de nationale Deelname aan het Regionaal Informatie Expertise Centrum (indicator: jaarverslag RIEC)
  • Brandweerzorg: voorkomen, beperken en bestrijden van branden, brandgevaar, zware ongevallen rampen (ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren)

Realisatie in één oogopslag

 afgerond / gerealiseerd  ​ gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Veilig door politie en brandweer   Toelichting
1 Inzet van wijkagenten Er zijn afspraken gemaakt over het aantal wijkagenten en gebiedstoedeling. Inmiddels is duidelijk welke wijkagent is toebedeeld aan een wijk. Voor gemeente Uden geldt dat zij ook een aantal wijkagenten heeft conform afspraak. Via verschillende communicatie instrumenten is naar de inwoners van Uden gecommuniceerd wie de wijkagent is. Inmiddels is het overleg en de samenwerking tussen politie en boa's verder gestructureerd. Periodiek is er afstemming met de operationeel expert van de politie.

Realisatie 2015 in kengetallen

Oordeel burger als onderdaan, veiligheid in de buurt
  2013 2014 2015
Prognose score 6,9 geen burgerpeiling score 6,9
Werkelijk   geen burgerpeiling geen burgerpeiling

Informatiebron: Handhaving huidige score  www.waarstaatjegemeente.nl , 2 jaarlijkse burgerpeiling.

Uitrukken brandweer
  2013 2014 2015
Prognose     300
Werkelijk 305    

Informatiebron: Opgave regionale brandweer