Verberg het menu

1e bezuinigingsmonitor 2015

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2015 (1e monitor 2015)

Het is een goed gebruik om de raad periodiek te informeren over de voortgang van de nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. Deze rapportage maakt onderdeel uit van al onze planning- en controlproducten te weten; de Begrotingsnotitie, de Programmabegroting, de Bestuursrapportage en de Programmarekening.

Incidentele weerstandsratio

Zoals uit bovenstaande grafiek is af te lezen, is er in 2015 van het totaal te realiseren bedrag van € 6,9 miljoen nu, na de 1e monitor 2015, € 6,6 miljoen gerealiseerd. In totaal resteert er nog een structureel te realiseren taakstelling van € 247.000 (PDF, 56.1 kB).

Realisatie bezuinigingen 1e monitor 2015

Alle nog resterende bezuinigingstaakstellingen zijn beoordeeld. Op basis van deze beoordeling kunnen we nu reeds concluderen dat een aantal taakstellingen dit jaar nog niet gerealiseerd kunnen worden. Deze posten betrekken we bij het financieel meerjarenbeeld. Wel gerealiseerd in dit 1e kwartaal 2015 zijn bezuinigingstaakstellingen van in totaal € 653.000 (structureel 2018). Een specificatie van het gerealiseerde bedrag treft u hier (PDF, 59.8 kB).

Nog te realiseren bezuinigingen

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen.

Uitleg definities fasen

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.
  • In ‘Fase 2’ is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.

Onderwijstaakstellingen

Niet in de monitor opgenomen maar wel ter informatie in beeld gebracht, de taakstellingen op onderwijs (ca € 860.000 structureel). Door het wegvallen van taken en verantwoordelijkheden rondom onderwijs zijn gemeenten gekort op de algemene uitkering.

  2015 2016 2017 2018
Onderwijstaakstellingen
Taakstelling onderwijs a.g.v. overheveling verantwoordelijkheid naar schoolbesturen van buitenonderhoud en aanpassing scholen primair en speciaal onderwijs. 339.000 331.000 326.000 318.000
Taakstelling onderwijs a.g.v. algemene korting Gemeentefonds wegens landelijke onderbesteding onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. 524.221 530.489 527.220 540.220
TOTAAL 863.221 861.489 853.220 858.220