Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Ontwikkelingen

Excellente dienstverlening

Wij staan voor een snelle en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daar richten wij onze organisatie op in. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen hun zaken snel en goed regelen. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening.
Via het organisatieontwikkelingsprogramma 2DO (zie ook excellente dienstverlening) wordt voortdurend aandacht besteed aan het professionaliseren van het ambtelijk apparaat. Met dit vierjarenplan (waarin efficiency- en kwaliteitsverbetering centraal staan) worden medewerkers in staat gesteld zich te ontwikkelen en stelt de organisatie zich voortdurend nieuwe doelen.

In de komende periode gaan we een verbeterslag maken in de dienstverlening. Deze is gericht op houding en gedrag van alle medewerkers. Doel is onze inwoners en bedrijven gastvrijheid te laten ervaren in de beste vorm. Medewerkers van gemeente Uden maken dingen mogelijk en denken mee met inwoners en ondernemers. Hiervoor worden maatregelen getroffen op het gebied van scholing en vorming van medewerkers en maatregelen ten aanzien van de dienstverleningskanalen. Zo zal de vorig jaar vernieuwde website constante aandacht krijgen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de telefonische dienstverlening te verbeteren. In de gesprekken met inwoners en ondernemers gaan we de organisatie meer richten op de wensen van de klant.

Bij het toezicht in de openbare ruimte wordt gewerkt vanuit de gastvrijheid gedacht. In het werkplan worden keuzes gemaakt die zijn afgestemd op de wensen van de inwoners en bedrijven. Hierbij zullen we duidelijk zijn met betrekking tot de regels en vriendelijk en gastvrij in de benadering.

Samenwerken in de regio

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de AgriFoodCapital (Noordoost-Brabant) is een belangrijke poot onder de regionale economie. De gemeente Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. Dat geldt ook voor de samenwerking met buurgemeenten. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie.

Met de gemeenten Oss en Landerd is afgesproken om op gebied van ICT te gaan samenwerken. In 2016 wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dat het beste kan. Uiteindelijk levert dit een bedrijfsplan op basis waarvan definitieve besluitvorming over de samenwerking kan plaatsvinden.
 

Financiën op orde/ naar een nieuw evenwicht

Wij houden ook de komende jaren vast aan een gedegen en transparant financieel beleid. Er is de laatste periode in Uden flink bezuinigd. Mede daarom is onze financiële basis nog steeds gezond. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Wij gaan zorgvuldig met overheidsgeld om; lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Eventuele nieuwe taken worden tegen maximaal dezelfde, maar bij voorkeur tegen lagere kosten, uitgevoerd.