Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Ontwikkelingen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. We stemmen het woningaanbod zoveel als mogelijk af  op de huidige en toekomstige behoeften. Hiertoe hebben we het woningbouwprogramma (kader) herijkt.
 

Om te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen realiseren we eind 2015/begin 2016 tijdelijke huurwoningen voor onder andere starters. We verwachten in 2015 ongeveer 160 woningen in aanbouw te nemen/kavels te verkopen. In 2016 ligt het aantal in aanbouw te nemen woningen/te verkopen kavels lager, te weten ca. 100 woningen.
 

Daarnaast monitoren we de prestatieafspraken met Area. In de tweede helft van 2015 implementeren we de herziening van de Woningwet (Novelle). Mogelijk dat de prestatieafspraken met Area als gevolg van de herziening van de Woningwet geactualiseerd worden.
In 2015 bereiden we intern de komst van de Omgevingswet (2018-2019) en het Besluit militaire luchthavens voor. 
 

Met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten stellen we in uitvoeringregels op. Deze uitvoeringsregels vormen een nadere invulling van het in december 2014 vastgestelde beleidskader Huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten.
 

Versterking economisch klimaat

We ontwikkelen het Zorgpark op Uden-Noord verder als nieuwe economische drager.  De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid en voedsel. Door het uitvoeren van deelprojecten binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Tevens werken we op Uden-Noord  aan het ontwikkelen van de snelweglocatie ten westen van Van der Valk, als onderdeel van de stadsentree.  Vanuit de markt is o.a. interesse voor fastfoodhoreca.

In het centrum investeert de gemeente de komende twee jaar ruim €900.000 in de herinrichting van straten. Er wordt op dit moment gewerkt aan de planvoorbereiding voor de herinrichting van het Brabantplein, de uitvoering daarvan staat gepland voor begin 2016. Daarna wordt de herinrichting van de Marktstraat opgepakt, de uitvoering is gepland medio 2016. Verder zet de gemeente in op meer beleving en evenementen in het centrum en vindt onderzoek plaats naar het aanbieden van gratis wifi. Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen loopt er in de regio Noordoost Brabant een proces om daar regionale afspraken over te maken. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. In de regio is Uden nauw betrokken bij het opstellen van de regionale detailhandelsvisie.  Verder zet Uden in op het goed faciliteren van ondernemers. In het kader van acquisitie is dit belangrijk.

Ondernemers zijn de beste ambassadeurs. Met het bedrijfsleven wordt bekeken op welke manier ondernemers kunnen bijdragen aan acquisitie. Bijzonder punt van aandacht binnen de acquisitietaak is hoe economische spin off te behalen vanuit de komst van de F35.
 

Koploper in duurzaamheid

In 2015 wordt middels interactieve inspiratiesessies de duurzaamheidagenda voor de komende jaren opgesteld zodat in 2016 kan worden gestart met de uitvoering van de agenda. De nadruk ligt op de thema's energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De principes van de circulaire economie zijn hierbij leidend; grondstoffen/producten zijn hernieuwbaar en/of herbruikbaar. De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de volgende doelen:


- Een energieneutraal Uden in 2035
- Niet meer dan 75 kg restafval in 2020
- Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland.

Hoewel de concrete  invulling nog uit de duurzaamheidsagenda moet blijken, kunnen al wel genoemd worden: dak gemeentehuis beschikbaar stellen voor zonnepanelen, onderzoeken haalbaarheid kringloopbedrijf, verbeterde afvalscheiding bij bedrijven en zonnepanelen op industriele daken in samenwerking met SBBU , verdere integratie van MVO in de gemeentelijke bedrijfsvoering. En uitbreiding infrastructuur laadpalen elektrische voertuigen. In de duurzaamheidsagenda worden zo veel mogelijk afspraken gemaakt met partners over wie wat oppakt. Gemeente faciliteert bij initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen.
 

Ons GemeentelijkRioleringsPlan (GRP) heeft een looptijd tot en met 2015. In het kader van het Regionaal Water  akkoord wordt de actualisatie van dit plan in regionaal verband met buurgemeenten en waterschap opgepakt. Naar verwachting wordt het huidige plan eerst verlengd om vervolgens in 2017 met een vernieuwd plan voor de hele regio te komen.

Versterking buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat  omschakelt tot een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie blijft stijgen.


De komende 2 jaren ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio.  Het  beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen is  ingrijpend gewijzigd: uitbreiding van veehouderijbedrijven is geen recht maar moet 'verdiend' worden.De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn hierbij belangrijk speerpunten die de komende jaren op de agenda staan.Daarnaast  zal het maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker worden.


De gemeente  is enerzijds regisseur van het “Udens deel”  van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap Inmiddels is de voorbereiding volop gestart en zullen de eerste deelprojecten nog in 2015 in uitvoering komen. Eind 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn.