Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2015 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1. Uitvoeren woningmarktonderzoek. Het woningmarktonderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Onderdeel van het woningmarktonderzoek vormt de vertaling van  woonwensen naar woningbouwprioriteiten. Deze vertaalslag wordt middels bewonersgesprekken op kernniveau gemaakt. De gesprekken met de bewoners van Uden, Volkel en Odiliapeel zijn medio mei afgerond. 
2. Herijken woningbouwprogramma. Op basis van het woningmarktonderzoek, en de uitkomsten van de bewonersgesprekken op kernniveau, werken we aan de herijking van het woningbouwprogramma.
3. (Half)jaarlijkse monitoring woningbouwprogramma. Halfjaarlijkse monitoring (juli-december 2014) is afgerond. Volgende monitoring (januari-juli 2015) staat gepland voor het najaar 2015.
4. Realiseren woningen (volgens programma). In het eerste kwartaal van 2015 zijn 8 woningen en 20 beschermde wooneenheden in aanbouw genomen. We verwachten in 2015 ca. 160 woningen in aanbouw te nemen/kavels te verkopen. 
5. Realiseren tijdelijke huurwoningen.

Gemeente Uden en Area hebben een businesscase uitgewerkt om te komen tot de realisatie van tijdelijke huurwoningen. Uit deze businesscase zijn twee geschikte  locaties naar voren gekomen waar ca. 50-60 tijdelijke huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. We zijn voornemens om de tijdelijke huurwoningen eind 2015/begin 2016 te realiseren.

6. Uitvoeren startersleningen. Er is voorlopig voldoende budget beschikbaar om de starterslening voorlopig uit te blijven voeren. In 2015 heroverwegen we de Starterslening.
7.

Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue).


 

Bureau selectie en aanbesteding bestemmingsplan afgerond. 

De vaststellingen vinden conform onderstaande planning plaats.

- woongebieden Kom Uden (vaststelling 2016)

- Uden- Noord deelgebieden 2 en 3, kop van Bitswijk (vaststelling 2016-2017) 

- Odiliapeel (vaststelling 2016-2017)

- Volkel (vaststelling 2018)

8.

Implementeren veranderde wet-en regelgeving:

- WABO/BOR/Bijlage 2
- Herziening Woningwet (2015)
- Besluit Militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel (planning 2015-2016)
- Omgevingswet (planning 2018-2019)
 

- WABO/BOR is geïmplementeerd.

- De implementatie van de Herziening Woningwet is gepland voor de 2e helft van 2015.

9. Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot het  huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. De eerste voorbereidingen om tot uitvoeringsregels te komen zijn in gang gezet.
We verwachten in de tweede helft van 2015 de uitvoeringsregels vast te stellen.
 
10. Actualiseren omgevingsvisie (uitvoeringsparagraaf kostenverhaal).

Actualisatie omgevingsvisie verloopt volgens planning.

11. Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue). In het eerste kwartaal van 2015 heeft de monitoring van de prestatieafspraken met Area plaatsgevonden. Volgende monitoringsmoment staat gepland in juni.
In de tweede helft van 2015 implementeren we de herziening van de Woningwet (Novelle). Mogelijk dat de prestatieafspraken met Area als gevolg van de herziening van de Woningwet geactualiseerd worden.
 
  Versterken economisch klimaat   Toelichting
1. Het zorgpark in Uden Noord verder ontwikkelen als economische drager. Op de locatie van Barouge wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multizorgcentrum. Er is een overeenkomst met de initiatiefnemer getekend en de bestemmingsplanprocedure wordt zeer binnenkort gestart.
2. Ontwikkelen Regionaal Centrum voor vitaliteit en gezondheid in en om Uden Noord.

We ontwikkelen langs meerdere sporen. Een belangrijk spoor, parallel aan het uitbouwen van het Zorgpark, is het uitvoeren van deelprojecten op Udens grondgebied binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap” waarbij het regisseurs schap bij de gemeente ligt. Het project “Dynamisch landschap Uden: een gezond landschap” is hiervan een onderdeel waarvoor de gemeente zelf aan het roer staat. Dit betreffen diverse deelprojecten die elk hun eigen planning kennen en die eind 2017 hun beslag moeten hebben.

3. Verder ontwikkelen overige onderdelen Uden Noord (o.a. stadsentree, hoogwaardige bedrijvigheid, recreatieve toegangspoort). Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de snelweglocatie, als onderdeel van de stadentree. Aan de westzijde van hotel Van der Valk wordt een invulling met fastfood nagestreefd. Ook wordt actief marktonderzoek gedaan om te komen tot nieuwe ontwikkelingen in het gebied
4. Inzetten op beleving, funshoppen en evenementen in het centrum.

In het kader van beleving en funshoppen wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor gratis wifi in het centrum zijn. Verwachting is dat in 2015 een keuze wordt gemaakt. De gemeente zet in op meer evenementen. Citymarketing speelt hierbij een belangrijke rol. 24-uur Uden vindt in 2015 voor de 2e keer plaats.

5. Herinrichting Marktstraat.

De planvoorbereiding vindt plaats in de tweede helft van dit jaar. De uitvoering is gepland medio 2016.

6. Herinrichting Brabantplein.

De voorbereiding is opgestart. De ondernemers zijn nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de uitgangspunten. De planning is dat de uitvoering vanaf 1 oktober dit jaar plaatsvindt.

7. Bundelen promotieactiviteiten  citymanarketing/centrummanagement. 

Er loopt op dit moment een onderzoek naar de inhoudelijke activiteiten van centrummanagement als ook citymarketing en de verhouding tussen investering en resultaat uitgediept worden. Het onderzoek is voor de zomer afgerond.

8. Opstellen en uitvoeren agenda toekomstbestendige bedrijventerreinen. 

Met betrokken partners (o.a. OUV De Kring en SBBU) is een proces gestart waarin de onderwerpen (binnen de thema’s energie, afval en “people”) bepaald worden die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Voor de zomer wordt een brede bijeenkomst MVO georganiseerd om de duurzaamheidsagenda in te vullen.

9. Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen.

Er komt een openbare vrachtwagenparkeerplaats. De locatie is bepaald (deel voormalige milieustraat), de gunningsprocedure loopt, de uitvoering is naar verwachting gereed in juni.
Daarnaast loopt met betrokken partners (politie, UOV De Kring, SBBU, makelaars) een traject om de bewustwording van ondernemers, vastgoedeigenaren en makelaars rondom misbruik vastgoed te vergroten. Ook is een convenant in voorbereiding die door de gemeente, politie en overkoepelende makelaarsorganisatie wordt ondertekend.

10. Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld. In 2015 (peildatum 1 mei) is 0,5 ha (5.000 m2) aan grond voor bedrijventerreinen verkocht en gepasseerd bij de notaris. Tevens zijn voor het vervolg in 2015 afspraken gemaakt voor de uitgifte van 1,6 ha.  In totaal zal de verkoop aan bedrijfskavels in 2015 tenminste 2,1 ha bedragen.
11. Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen.

In 2015 loopt een proces vanuit de provincie om regionale afspraken t.a.v. plannen voor bedrijventerreinen te maken. De planning is dat eind 2015 de afspraken binnen Noordoost Brabant in het RRO worden vastgelegd. In Uden is Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Voor dit bedrijventerrein wordt gekeken naar de mogelijkheden voor bedrijvigheid die te maken heeft met de JSF/luchtmacht.

12. Ondersteunen startende ondernemers.  

Startende ondernemers kunnen bij de bedrijvenregisseur terecht voor vragen. Daarnaast is de gemeente betrokken en draagt financieel bij aan de startersmarktplaats en ondernemerslift plus.

13. Acquisitie.

Er gebeurt in het reguliere werk al het nodige aan acquisitie (o.a. verkoop bedrijfskavels mede via makelaar, ontwikkeling promotiefilmpjes Uden Noord, promotie centrum). Om hier nog meer aandacht op te vestigen zal in de tweede helft van dit jaar samen met UOV De Kring een bijeenkomst worden georganiseerd voor grote bedrijven waarin acquisitie een gespreksonderwerp is. Grote bedrijven zouden ambassadeur kunnen zijn. Tevens wordt bekeken of het mogelijk is om acquisitie te koppelen aan de komst van de JSF en de mogelijkheden voor economische bedrijvigheid.


 

14. Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Vervoer in Agri Food Capital. Uden neemt deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel. Deze kopgroep begeleidt het opstellen van de regionale detailhandelsvisie voor Noordoost Brabant. Daarnaast is Uden samen met Vught bestuurlijk trekker van het stimuleren van de regionale zorgeconomie. Na een regionale verkenningsronde blijkt dat het de meeste potentie heeft om eerst lokaal de mogelijkheden te onderzoeken. Tevens zit Uden in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur.
  Koploper in duurzaamheid   Toelichting
1. In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda. 

De inspiratiesessies om te komen tot een duurzaamheidsagenda staan gepland in het voorjaar 2015. 

2. Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven.

Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit de G1000 top.

3. Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.

Dit vindt plaats in het kader van de voorbereiding van de duurzaamheidsagenda.

4. Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering.

De ontwikkeling afvalbeleid is gestart. Er is een voorstel voor nieuw afvalbeleid voorgelegd aan de Raad.

5. Deelnemen aan de kopgroep van MVO ondernemers. De gemeente neemt deel aan deze kopgroep.
6. Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren.

Dit vindt plaats via algemene informatievoorziening.

7. Duurzame ontwikkeling op afval gebied, concreet afval verwerken in biomassacentrale.

Dit vindt plaats via algemene informatievoorziening.

8. Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden duurzame energie.

Dit is een doorlopende activiteit.

9. Met Energie Uden de potentie van duurzame energieproductie-locaties onderzoeken en realiseren. Er zijn verkenningen gestart naar deze mogelijkheden. 
10. Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto.

Is in uitvoering.

11. Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord.

Is deels in uitvoering en wordt verder uitgewerkt.

  Versterken buitengebied   Toelichting
1. Het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2011-2013 naar aanleiding van de provinciale Verordening Ruimte 2014 (uitwerking provinciale verordening voor de thema’s veehouderij, volksgezondheid en een maatschappelijk dialoog).

De aanvulling van de nota van uitgangspunten 2012 is in overleg met de klankbordgroep opgesteld en wordt in mei voorgelegd aan het college en in juli aan de Raad ter vaststelling.
Deze aanvulling van de nota van uitgangspunten wordt verwerkt tot een ontwerp bestemmingsplan Buitengebied dat volgens planning in november gereed is.


 

2. Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert. In de informatienota ‘Bevindingen onderzoek Gemert-Bakel methode en efficiëntere werkwijze ruimtelijke procedures’ die in september 2014 aan de Raad is voorgelegd is aangegeven dat de gemeente Uden – naast de al bestaande procedures – met veegplannen gaat werken, hetgeen betekent dat diverse ruimtelijke initiatieven die gedurende een periode (vaak een half jaar) worden ingediend, met één veegplan / bestemmingsplan worden vastgesteld. In de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 wordt nu het eerste veegplan opgenomen. In dit plan worden circa 22 ruimtelijke initiatieven meegenomen die dus ‘meeliften’ met de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. 
3. Nastreven zorgvuldige veehouderij conform regionale afspraken. Er zijn verschillende instrumenten om een Zorgvuldige Veehouderij na te streven zoals onder andere het aanwijzen van urgentiegebieden en het faciliteren van veehouderijbedrijven die stoppen met hun agrarische activiteiten. De Raad heeft op 9 april 2015 besloten om geen urgentiegebieden veehouderij  aan te wijzen op basis van gegevens over de feitelijke situatie en advies provincie en urgentieteam.
Afgelopen jaren zijn er veel functiewijzingen geweest van agrarische bedrijven naar een andere bestemming. De verwachting is dat er de komende jaren nog tientallen veehouderijbedrijven zullen stoppen en de gemeente zal hier de bedrijven zoveel mogelijk planologisch faciliteren.
4. Evaluatie geurverordening.

De Geurverordening uit 2007 wordt geëvalueerd door de situatie in 2007 met de meest actuele (Geur) situatie te vergelijken. Deze analyse is bijna gereed en op basis van deze analyse wordt in juli een voorstel met vervolgstappen aan de Raad voorgelegd.

5. Nieuwe functies in het buitengebied worden
maximaal benut.

Mogelijkheden voor nieuwe functies worden mogelijk gemaakt in het buitengebied. Er wordt waar mogelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld toename van vraag voor mantelzorg en bed en breakfast. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 20 functiewijzigingen geweest bij voornamelijk agrarische bedrijven en naar verwachting wordt dit aantal dit jaar verhoogd tot  30 functiewijzingen.

6. Landschap van Allure.

Projectvoorbereiding "Udens projectdeel" is opgestart. Het project verloopt volgens planning.

7. Digitale ontsluiting buitengebied. Er worden gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor digitale ontsluiting. De uitkomsten van de verkenningen zijn nog niet bekend.