Verberg het menu

Veilig gevoel

Ontwikkelingen

In 2014 heeft de gemeenteraad van Uden de kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Hierin zijn verschillende prioriteiten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast is het van belang dat opnieuw dwarsverbanden worden gelegd de transities en het terrein veiligheid. Om die reden vindt nauw overleg plaats met de zorg- en veiligheidspartners plaats.
Voor veiligheid in de leefomgeving is de inzet van wijkagenten van belang, maar ook betrokkenheid van gebiedsplatforms en burgers. In mei 2015 werd duidelijk welke wijkagenten het aanspreekpunt zijn voor de bewoners.

Sociaal veilig

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een VEILIG Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld en verkeersveiligheid.

Minder regels

In het naleven van regels gaan we vooral op basis van menselijkheid en vriendelijkheid opereren. Mediation wordt belangrijker om tot oplossingen te komen. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, is de menselijke Udense maat belangrijk. De rol van de toezichthouders in de publieke ruimte is belangrijk; zij letten niet alleen op overlast en regels, maar zij zijn vooral gastheer en –dame in een gastvrij Uden.

Veilig door politie en brandweer

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan het niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen).

Veilig uitgaan

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een VEILIG Uden. Het centrum van Uden moet meer het regionaal uitgaanscentrum gaan worden. Prioriteit binnen Uden is o.a. het uitgaansgeweld:

• Met betrekking tot het terugdringen van geweldsincidenten is een samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente van belang. Deze samenwerking wordt zowel op straat als in verschillende overleggen geborgd.
• In samenwerking met politie, horecaondernemers en bezoekers wordt getracht een veilig uitgaan te creëren. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid worden de verschillende instrumenten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilig uitgaan.
• De huidige vrije horecasluitingstijden blijven behouden. 
• De coalitie vindt het belangrijk dat er meer uitgaansgelegenheden komen voor de jongeren. De jeugd van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 (ook zonder alcohol) kan uitgaan, ondersteunen we.