Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2015 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de gemeenteraad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 gerealiseerd/afgerond    gestart/onderhanden    nog niet opgestart

Sociaal veilig

  Sociaal veilig   Toelichting
1. Woninginbraken zijn speerpunt van beleid in 2015. Voor woninginbraken geldt dat jaarlijks verschillende instrumenten worden ingezet ten behoeve van de preventie zoals persberichten plaatsen, faciliteren BIN-project en deelname donkere dagen offensief. Het uitvoeringsplan loopt op schema.
2. Aandacht voor huiselijk geweld. Vooral als regisseur van het proces, voorkoming escalatie en direct opstarten van juiste ondersteuning, is vanuit veiligheid de activiteit die voor dit onderwerp te melden is. Proces loopt, relatie met veiligheidshuis en ‘veilig thuis’ (AMHK) is, als gevolg van de transformatie, opnieuw vormgegeven. Veilig thuis is wat voorheen steunpunt huiselijk geweld was en AMK.
3. Inzichtelijk krijgen van de situatie op campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bij bouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheids-fraude en permanente bewoning. Dit inzicht in strategie is in 2014 verkregen.
Handhavingsstrategie is voor 3 campings opgepakt. Handhavingstrajecten voor 2 campings lopen.
 
4. Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden. Verkeersvervoersplan wordt opgesteld onder regie van Ruimte; hierover wordt via programma 3 gerapporteerd.
5.

Woonadresfraude.

Op basis van de controle resultaten uit 2014 over 100 panden wordt nu inzet gepleegd in 2015. Uitvoering is conform beleid.
6 Jeugdoverlast. Door structureel overleg tussen maatschappelijk werk, jongerenwerk en politie worden groepen in beeld gebracht en acties ondernomen. Uitvoering is conform beleid.

 

Minder regels

 

  Minder regels   Toelichting
1. De handhavers in de openbare ruimte hebben hierin een spilfunctie. Handhavers opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform. De handhavers hebben nieuwe uniformen en zijn daarom nog beter herkenbaar. Daarnaast werken zij samen met de politie.
2. We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht aan onze handhavers. Gastheerschap is een belangrijk thema bij de uitvoering van de taak handhaver. Hier wordt door de handhavers ook uitvoering aangegeven.
3. Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving. De Udense maat blijkt uit het feit dat wij bij voorkeur werken met mediation (i.p.v. straf en boete). Afhankelijk van de situatie wordt de handhaver een inschatting gemaakt op welke wijze wordt gehandhaafd.
  Veilig door politie en brandweer    
1 Inzet van wijkagenten. Er zijn afspraken gemaakt over aantal wijkagenten en gebiedstoedeling. Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken in de maak tussen wijkagenten en basisteam die in de loop van 2015 toegepast gaan worden.
  Veilig uitgaan   Toelichting
1. Terugdringen van geweldsincidenten door samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente. Voor de gemeente Uden is uitgaansgeweld een prioriteit binnen de kadernota integrale veiligheid. Uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het horecaconvenant. Daarnaast beschikt de gemeente Uden over 7 camera’s in het horecaconcentratiegebied.
2. Vrije horecasluitingstijden behouden. En de uitlooptijd wordt uitgebreid naar 30 minuten.  In het Horecaconcentratiegebied zijn gedurende de weekenden de horecasluitingstijden uitgebreid. Deze zijn opgenomen in de APV.
Op doordeweekse dagen geldt een “uitloopkwartier” voor de gehele horeca.
Vooralsnog is/wordt dit kwartier niet uitgebreid tot een half uur, gelet op de risico’s bij gelijktijdige calamiteiten in de verschillende kernen.
 
3 Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 kan uitgaan.