Verberg het menu

3e bezuinigingsmonitor 2016

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2016

Vier keer per jaar, bij de Programmabegroting, de Begrotingsnotitie, de Bestuursrapportage en bij de Programmarekening, informeren we de gemeenteraad over de voortgang van nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier en maken gebruik van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. 

Na de 2e bezuinigingsmonitor, opgenomen in Programmabegroting 2017, resteerde voor het jaar 2016 nog een bedrag van € 68.907 aan (structurele) bezuinigingstaakstellingen, oplopend naar € 317.814 in 2020. De nog te realiseren bezuiniging voor 2016 betreft de harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang (€ 30.000) en de bezuiniging op schoolzwemmen (€ 38.907).

De bezuiniging schoolzwemmen is met ingang van deze monitor volledig ingevuld. De bezuiniging rondom harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang is op verzoek van de gemeenteraad (motie 4 vergadering d.d. 7 november 2013) voor het restantbedrag ad € 30.000 uitgesteld, totdat er meer duidelijkheid is over de plannen van de Rijksoverheid met voorschoolse educatie. Naar verwachting kan deze taakstelling in 2017 structureel worden gerealiseerd; 2016 zal uit bestaande middelen incidenteel worden gedekt.

Nog te realiseren bezuinigingen

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen (DOCX, 19.1 kB).

Uitleg

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.
  • In Fase 2 is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.