Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Ontwikkelingen

Excellente dienstverlening

De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen staat bij de gemeente Uden centraal. Dit alles zo effectief en efficiënt mogelijk, met onze basistaken als uitgangspunt. De afgelopen jaren heeft dit bij de ontwikkeling van onze organisatie een belangrijke rol gespeeld en dat zal de komende jaren zo blijven. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening.

Via het organisatie-ontwikkelingsprogramma wordt voortdurend aandacht besteed aan het professionaliseren van het ambtelijk apparaat. In het kader van arbeidsmarktproof worden medewerkers in staat gesteld trainingen en opleidingen te volgen, zodat zij in hun ontwikkeling (qua inhoud als ook competenties) bij de tijd blijven.

Het komende jaar gaan we verder met onze verbeterslag in de dienstverlening. Deze is gericht op houding en gedrag van alle medewerkers. Doel is onze inwoners en bedrijven gastvrijheid (hostmanship) te laten ervaren in de beste vorm. Organisatiebreed wordt per afdeling/team aandacht besteed aan gastvrijheid. Medewerkers van de gemeente Uden maken dingen mogelijk en denken mee met inwoners en ondernemers. Ook hiervoor worden maatregelen getroffen op het gebied van scholing en vorming (houding en gedrag) van medewerkers en maatregelen ten aanzien van de dienstverleningskanalen. Zo heeft de vernieuwde website constante aandacht. Inmiddels is ook een actieplan ontwikkeld om de telefonische dienstverlening te verbeteren. In de Publiekshal is een zuil geplaatst waar bezoekers om feedback wordt gevraagd. Deze feedback is input voor verbeteringen in de dienstverlening.

Verder wordt bij het toezicht in de openbare ruimte gewerkt vanuit de gastvrijheid gedachte. In het werkplan worden keuzes gemaakt die zijn afgestemd op de wensen van inwoners en bedrijven. Hierbij zijn we duidelijk wat betreft regels en zijn we vriendelijk en gastvrij in de benadering. De 0-waarschuwing is geïntroduceerd. Bij bepaalde overtredingen wordt eerst gewaarschuwd. Doel is met de burger in contact te komen en begrip op te bouwen voor de maatregelen.

De komende jaren blijven inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren verder vorm geven aan ‘Udenaar de toekomst’ en het raadsinitiatief G1000. De afgelopen jaren hebben bewezen dat veel (groepen) Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving, en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. Dit geldt ook voor het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij steeds meer faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken. Met ‘Udenaar de toekomst’ (UdT) en de G1000 blijkt dat Uden een belangrijke stap naar een moderne lokale democratie zet. Inwoners worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij het ontwikkelen van de visies op diverse terreinen. Zo wordt bijvoorbeeld op succesvolle wijze de omgevingsvisie ontwikkeld, en zijn inwoners intensief betrokken bij de afvalvisie en de pilots die daar uit voortkomen. Ook ontstaan er ideeën die zelfstandig door inwoners van Uden ontwikkeld en opgepakt worden.

Samenwerken in de regio

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital zijn belangrijke pijlers voor de lokale en regionale economie. Uden wil hier nadrukkelijk in participeren.  Deze samenwerking is in 2000 gestart met de ondertekening van ‘Het pact van Ruwenberg’. Binnen de samenwerking werken Ondernemers, Onderwijs en Overheden (de 3 O’s) met elkaar aan versterking van het economisch klimaat in de regio. Binnen het overheidsdeel zijn de aandachtgebieden; economie, duurzame leefomgeving en bereikbaarheid en mobiliteit. Dit jaar is daar arbeid aan toegevoegd. Dit voorjaar heeft de raad besloten om de samenwerking met vier jaar te verlengen (2017-2020).

Ook de samenwerking met buurgemeenten is belangrijk. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie. De As50 en de ontwikkeling rondom de Maashorstgemeenten blijven twee belangrijke aspecten in die regionale samenwerking.

Binnen de As50 lopen momenteel twee projecten:

  • een onderzoek naar voldoende en goed gekwalificeerd personeel in het As50 gebied
  • een onderzoek naar hoe behouden we jongeren in het As50 gebied?

Met de gemeenten Bernheze, Landerd en Oss is afgesproken om op het gebied van ICT te gaan samenwerken (de z.g. BLOU-samenwerking). Dit jaar wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dat het beste kan. Uiteindelijk levert dit een bedrijfsplan op, op basis waarvan definitieve besluitvorming over de samenwerking einde van dit jaar kan plaatsvinden. Samenwerking is vooral nodig om de steeds sneller gaande ontwikkelingen goed in de ambtelijke organisatie in te bedden. Ook zijn de gemeenten door een bredere samenwerking minder kwetsbaar.

Inmiddels is een verkennend onderzoek gestart om te beoordelen op welke wijze de gemeente Landerd en de gemeente Uden, in gelijkwaardigheid, samen een nieuwe Maashorstgemeente willen vormen

Naar een nieuw evenwicht/financiën op orde houden

Een gedegen en transparant financieel beleid blijft één van de speerpunten. Er is de laatste periode (2010-2015) in Uden flink bezuinigd. Mede daarom is de financiële basis van de gemeente Uden nog steeds gezond. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. We gaan zorgvuldig met overheidsgeld om, lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Eventuele nieuwe taken worden tegen maximaal dezelfde, maar bij voorkeur tegen lagere kosten uitgevoerd.

In 2015 is de gemeente Uden -net als vele andere gemeenten- overvallen door een fors tegenvallende meicirculaire. Omdat wij dit niet hadden verwacht, waren wij niet voorbereid en dus moeilijk in staat om een structureel sluitende begroting aan u voor te leggen en concreet stappen te zetten tot verbetering van onze schuldpositie. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het principe; 'nieuwe investeringen te beperken tot een minimumniveau en daardoor de bezuinigingen zo gering mogelijk te houden'. Het actief sturen op onze schuldpositie is dit jaar dan ook nog niet gelukt.

Begin juni is de meicirculaire gemeentefonds 2016 uitgebracht door de Rijksoverheid. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de eerder aangereikte begrotingsnotitie. We zien een groei van de belangrijkste inkomstenbron de algemene uitkering, maar omdat we ook rekening moeten houden met prijsstijgingen wordt die groei ook weer afgevlakt. Belangrijke ontwikkelingen met financiële gevolgen waar we als gemeente rekening mee moeten houden, hebben we opgenomen in het financieel beeld.

Gevolgen septembercirculaire 2016

Op 20 september 2016 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2016 gepubliceerd. Op basis van die circulaire wordt de voeding van het Gemeentefonds geregeld en als afgeleide de algemene uitkering voor gemeenten.

Het algemeen vrij besteedbare gedeelte wordt voor 2016 neerwaarts bijgesteld met ruim € 400.000. Dit is opgenomen als financiële afwijking in deze afwijkingenrapportage. De structurele positieve gevolgen nemen we zoals gebruikelijk mee in de voorbereiding op de Begrotingsnotitie 2018 samen met de overige positieve en negatieve nieuwe ontwikkelingen die dan bekend zijn.