Verberg het menu

Voortgang Programma

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 = afgerond/gerealiseerd

 = gestart/onderhanden

 = nog niet opgestart

Excellente dienstverlening

  Activiteit Indicator Toelichting
1 De gemeente werkt nu ‘op afspraak’ en gaat ook op enkele dagdelen een vrije inloop organiseren, bijvoorbeeld op de woensdag- en vrijdagmiddag. Op deze dagen kunnen mensen ook terecht voor extra ondersteuning en hulp bij het regelen van zaken met de gemeente. Het onderzoek naar de wensen van klanten is opgeleverd. Op basis van de resultaten zullen verbeteringen worden aangebracht. Per 1-11-2015 is het afhaalloket ingevoerd. We blijven werken op afspraak, maar mensen zonder afspraak worden wel geholpen al kan dan de servicenorm niet worden gegarandeerd.
2 De gemeente Uden vertaalt haar dienstverlening in servicenormen.

Servicenormen 2016:
- Balie: 5 minuten wachttijd bij afspraak
- Telefonie: 30 seconden wachttijd
- E-mail en post: 14 dagen

De in 2015 genomen extra maatregelen voor telefonie beginnen hun vruchten af te werpen. Dit project heeft zeker in het gehele jaar 2016 de volle aandacht. In het vierde kwartaal wordt een tussenevaluatie aangeleverd.

3 De prestaties van de gemeente Uden worden voortdurend met andere gemeenten vergeleken (via benchmarks zoals Vensters voor bedrijfsvoering). De gemeente Uden neemt in 2016 deel aan Waarstaatjegemeente.nl (dienstverlening) en Vensters voor bedrijfsvoering (bedrijfsvoering). Het laatste onderzoek (VvB) is per 1 juli afgerond en levert informatie omtrent de interne bedrijfsvoering van de gemeente Uden in relatie tot andere gemeenten.
4 De ambtelijke organisatie moet deskundig, gemotiveerd, flexibel en op ontwikkeling gericht zijn. Om dit te bereiken voert de gemeente Uden een actief scholings- en loopbaanbeleid, flexibele werktijden en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De gemeente heeft een (doorlopend) opleidingsplan waar medewerkers enerzijds de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en anderzijds opleidingen volgen om in hun vakgebied up-to-date te blijven. In het vierde kwartaal wordt gekeken naar de stand van zaken om daar waar nodig een en ander bij te stellen.

Met behulp van een reeks aan maatregelen proberen wij medewerkers zicht te geven op hun loopbaan (arbeidsmarktproof). Dit is een pakket aan mogelijkheden: opleidingen, trainingen, de HRM-cyclus, website om medewerkers de juiste keuzes te laten maken.werkeninnoordoostbrabant.nl. Zie ook punt 5 (professionaliseren ambtelijk apparaat), etc.
In het derde kwartaal van 2016 is een initiatief (in overleg met de OR) uitgewerkt dat inspeelt op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Het project Gastvrijheid is in oktober de volgende fase in gegaan.

5 Professionaliseren van het ambtelijk apparaat met een vierjarenplan waarin efficiency en kwaliteitsverbetering centraal staan (2DO).

De eind 2015 gestarte training “basisvaardigheden computergebruik” heeft een doorloop in 2016 gehad. De training legt ook verbanden met het opstellen van brieven en het postverwerkings-systeem. Inmiddels is dit project afgerond en de resultaten worden met de medewerkers besproken m.b.t. eventuele vervolgacties.

De opleiding juridische basiskennis is voor verschillende groepen medewerkers uitgewerkt en is in de eerste helft van 2016 georganiseerd.

Het eind 2014 gehouden medewerker-tevredenheidsonderzoek (MTO) is  inmiddels per afdeling/cluster opgepakt en vertaald naar concrete actieplannen. In de eerste helft van 2017 volgt een nieuw MTO.

6 Inwoners betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid.

Bij het ontwikkelen van verschillende gemeentelijke visies wordt burgerparticipatie ingezet:

- Omgevingsvisie (pilot met Ministerie). Door middel van burgerparticipatie is de omgevingsvisie vorm gegeven.

- Inzet G1000 (werkgroepen): zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt met deze ontwikkeling meegedacht, meegewerkt. Ook via de z.g. verbinders (vertegenwoordigers vanuit de inwoners, ambtenaren en raadsleden) is er aandacht voor burgerparticipatie.

- Afvalvisie: een 2-ledig pilotproject waarbij inwoners in de voorbereiding input gegeven hebben en enkele wijken aan een pilot meewerken.

7 Verantwoord onderhouden van de ICT-infrastructuur.

Het meerjaren investeringsplan is gereed en is in 2015 aan het College aangeboden. Dit ook in de lijn van de ICT-samenwerking BLOU (Bernheze, Landerd, Oss en Uden).

Doel van BLOU is om per 1 januari 2019 een gezamenlijke ICT organisatie met bijbehorende technische infrastructuur en applicatielandschap te  realiseren. Een definitief besluit wordt eind van dit jaar verwacht.

Gezien de omvang is gekozen voor een gefaseerde aanpak: het resultaat van fase 1 (eind 2016) is een bedrijfsplan (inclusief begroting en plan van aanpak), dat de gezamenlijke informatievisie de bijbehorende technische architectuur, standaarden, applicatielandschap en de hiertoe benodigde beheersorganisatie, beschrijft. Na goedkeuring van dit bedrijfsplan door de afzonderlijke gemeenteraden, starten we met fase 2 de daadwerkelijke realisatie. In het kader van het bedrijfsplan en transitieplan zullen wij mogelijk een groot deel van ons informatiesysteem moeten vervangen. Deze eenmalige transitie zal naar verwachting aanzienlijke incidentele kosten met zich meebrengen. Zodra wij hier meer inzicht in hebben, leggen wij u een voorstel voor.
 

 

Samenwerken in de regio

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital. Dit is een continue activiteit. Ook dit jaar worden projecten als “Keukenbazen” en “Food to Fit awards” gefaciliteerd.
2 Faciliteren van kennistafels met ondernemers om innovatie en business te stimuleren. In samenwerking met Agrifood Capital en UOV De Kring zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers te stimuleren innovatieve projecten op te zetten.
3 Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken. Naast ambtelijke deelname in de verschillende regionale netwerken pakt Uden op bepaalde onderwerpen ook op bestuurlijk niveau een stevige rol. Uden neemt deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel. Uden zit ook in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur en is bestuurlijk trekker van Agro-as de Peel. 

 

Naar een nieuw evenwicht

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Samen met de Raad wordt invulling gegeven aan een nieuwe opzet van de programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn).

De VNG heeft een set van 50 indicatoren aangereikt. Doelstelling hiervan is dat door het hanteren van uniforme prestatie indicatoren, gemeenten onderling beter vergelijkbaar zijn. De voorgeschreven indicatoren zijn besproken met de audit commissie en integraal overgenomen in de Programmabegroting 2017-2020.

Eveneens in samenspraak met de audit commissie zullen de indicatoren voor het sociaal domein nog worden uitgebreid. 
Daarnaast is in de Programmabegroting 2017, zoals ook aangekondigd in de Begrotingsnotitie 2017, een programma Bedrijfsvoering toegevoegd aan het programmaplan. Dat betekent dat de bedrijfsvoering aspecten zijn overgeheveld vanuit programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid. In programma 6 is op een transparante wijze de overhead van de gemeente Uden zichtbaar.
 

2 De gemeentelijke organisatie is in balans met haar producten en diensten. Efficiency, kwaliteit en snelheid van handelen in het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen staan daarbij voorop. De personele formatie van de gemeente Uden is op maat. Dit blijkt uit het onderzoek vanuit "Vensters voor bedrijfsvoering" (VvB). Verder blijkt uit dit onderzoek dat de overhead van de gemeente Uden gunstig is te noemen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
 
3 De in de laatste jaren geplande bezuinigingen worden uitgevoerd. Eventuele nieuwe bezuinigingen worden in een zorgvuldig proces met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen afgestemd. De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedraagt bijna € 7,6 miljoen. Dit is inclusief de bezuinigingen die zijn opgenomen in Programmabegroting 2016 (€ 852.500).
De realisatie van deze taakstellingen is nu op een haar na afgerond. De 3e bezuinigingsmonitor 2016 is opgenomen in deze Bestuursrapportage. Voor 2016 zijn alle bezuinigingen afgewikkeld (gerealiseerd of afgeboekt) Kijken we naar 2020 dan resteert er nog een bezuinigingstaakstelling van € 317.000. De taakstelling op onderwijs als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen is volledig gerealiseerd Dit is als zodanig opgenomen in de Programmabegroting 2017.
 
4 De financiële consequenties van dit coalitieakkoord zijn in deze Programmabegroting verwerkt. Het actuele financiële beeld is opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan van de Programmabegroting 2017.
5 Het proces van deregulering vraagt blijvende aandacht. Bij het vaststellen van nieuwe regels wordt duidelijk aangegeven voor welke periode deze van kracht zijn. Heeft bij herinrichting van de diverse processen continue aandacht. Ook bij de analyse van de kostendekkendheid van de leges wordt kritisch naar de diverse processen gekeken.
6 Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) d.m.v. een nota ‘Integraal vastgoed management’. Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het gaat hier over de interne taak- en werkverdeling van de ambtelijke organisatie. De volgende fase is het harmoniseren van de diverse afspraken, prijzen en werkwijzen. De ontwikkelvisie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2017aangeboden. Met name de gesprekken in de diverse gebieden met de inwoners m.b.t. mogelijk zelfbeheer vragen veel tijd en afstemming.
7 Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; o.b.v. behoefte geformuleerd in beleid en voorzieningenplanning. Er is een inventarisatie van alle gemeentelijke eigendommen gemaakt. Gekeken wordt naar een rendement tussen "bezettingsgraad" en "wat nodig is in de wijk". Als gevolg van de hierboven beschreven gesprekken m.b.t. zelfbeheer is de verwachte oplevering medio 2017.
8 Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden. Het project heeft een langere doorlooptijd dan gepland. Enerzijds moeten juridisch zaken worden verwerkt / afgedaan en anderzijds kunnen nog inkomsten gegenereerd worden. Het project eindigt per 1 oktober en wordt dan in het reguliere werk opgenomen.
9 Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties aan een mogelijk externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden. Op dit moment is als gevolg van de veranderingen op gebied van het werkbedrijf (IBN) nog geen voortgang te melden.

 

Financiën op orde houden

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2017-2020 zijn structurele lasten meerjarig gedekt door structurele baten. 
2 Kostendekkende gemeentelijke producten.

De laatste drie jaar hebben we de kostendekkendheid van de leges/producten onder de loep genomen. De processen zijn nagelopen en (waar nodig) geoptimaliseerd en vervolgens is de kostprijs berekend. Het overzicht is nu actueel. In het laatste kwartaal 2016 worden weer enkele leges/producten beoordeeld. Vanaf 2017 gaan wij opnieuw de kostendekkendheid van de leges beoordelen. Dit is in feite een continue proces.

3 Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit. Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie. Voor de bepaling van de financiële positie zijn 3 pijlers gedefinieerd, te weten: dekking/sluitende begroting, financiering en risicomanagement/weerstandscapaciteit. In alle planning en control producten wordt hierover gerapporteerd. De pijlers worden gebruikt als sturingsinstrument. Er wordt actief gestuurd op de weerstandsratio. De pijler weerstandsratio ligt op de norm. De kwaliteit van het systeem van risicomanagement wordt verbeterd door risicomanagement steeds meer te koppelen aan de interne controle. Hierover vindt ook afstemming plaats met onze huisaccountant PWC. 
4 Woonlasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd met uitzondering van inflatie (continue). Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd.
5 Uden heft geen hondenbelasting of toeristenbelasting (continue). Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd.
6 Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen. De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedraagt bijna € 7,6 miljoen. Dit is inclusief de bezuinigingen die zijn opgenomen in Programmabegroting 2016 (€ 852.500).
De realisatie van deze taakstellingen is nu op een haar na afgerond. De 3e bezuinigingsmonitor 2016 is opgenomen in deze Bestuursrapportage. Voor 2016 zijn alle bezuinigingen afgewikkeld (gerealiseerd of afgeboekt) Kijken we naar 2020 dan resteert er nog een bezuinigingstaakstelling van € 317.000. De taakstelling op onderwijs als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen is volledig gerealiseerd Dit is als zodanig opgenomen in de Programmabegroting 2017.
 
7 Actualiseren ‘Financiële verordening gemeente Uden’. De nieuwe ‘Financiële verordening gemeente Uden’ is op 9 juli 2015 vastgesteld door de Raad. 
8 Actief sturen op de schuldpositie door in het bestedings- en dekkingsplan daar geld voor te reserveren.  Sturen op schuldpositie is een van de pijlers voor het sturen op de financiële positie. We zijn ons ervan bewust dat de schuldpositie van onze gemeente verbeterd kan worden. Dat dit onderwerp landelijk speelt is zichtbaar in de gewijzigde wet- en regelgeving. Er is nieuwe wetgeving omtrent de rentetoerekening en financieringskosten. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze Programmabegroting