Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Ontwikkelingen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. Hiervoor stemmen we het woningaanbod zoveel als mogelijk af op de huidige en toekomstige behoeften. In de eerste helft van 2016 zijn 71 woningen in aanbouw genomen. We verwachten in 2016 ongeveer 130 woningen in aanbouw te nemen. Om te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen stellen we in het najaar van 2016 de bestemmingsplannen vast, waarmee we ca. 50-55  tijdelijke huurwoningen voor onder andere starters kunnen realiseren. Daarnaast zijn er extra plannen opgepakt om in 2017 minimaal 40 extra huurwoningen te bouwen, onder andere voor statushouders.

In maart 2016 hebben we in aanvulling op het Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten Uitvoeringsregels vastgesteld. Daarnaast heroverwegen we in de tweede helft van 2016 de Starterslening.

In 2016 bereiden we intern de komst van de Omgevingswet (2018-2019) voor, waarbij we alle benodigde werkzaamheden inventariseren en in de steigers zetten. Daarnaast actualiseren we in 2016 de Nota grondbeleid, waarin we het kostenverhaal verwerken. We verwachten dat de Nota grondbeleid in oktober wordt vastgesteld.

Versterking economie

We ontwikkelen het zorgpark in en om Uden-Noord verder als nieuwe economische drager. De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid, voeding en recreatie. Door het uitvoeren van deelprojecten binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Als onderdeel van de noordelijke stadsentree wordt aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is in voorbereiding en wordt naar verwachting nog dit jaar aan de raad aangeboden.

In het centrum is in het voorjaar van 2016 het Brabantplein heringericht. Ten aanzien van de Birgittenessestraat/Sint Jansstraat is de interactieve planvorming voor de herinrichting gestart. De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum. Er loopt een proces ten aanzien van het herijken van het evenementenbeleid. Wat betreft beleving is budget gereserveerd voor het aanbieden van gratis wifi in het centrum. Vanwege verdergaande digitale ontwikkelingen is de meerwaarde van gratis wifi in het openbaar gebied komen te vervallen. In plaats daarvan wordt het budget voor gratis wifi gereserveerd voor het project smart city in het centrum. Ten aanzien van citymarketing en centrummanagement wordt gewerkt aan twee sporen, namelijk het creëren van een onafhankelijk centrummanagement en het opzetten van een stuurgroep marketing.

De bedrijventerreinen in Uden hebben in de eerste helft van 2016 het certificaat KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. Tevens speelt het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen op de openbare weg. Dit initiatief wordt door de SBBU in samenwerking met gemeente en politie nader uitgewerkt. Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen loopt er in de regio Noordoost Brabant een proces om daar regionale afspraken over te maken. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Ook zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over grootschalige detailhandel en afstemming daarover tussen gemeenten.

Verder zet Uden in op het goed faciliteren van ondernemers. Specifiek voor startende ondernemers draagt de gemeente financieel bij aan Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel en ondersteunt de gemeente het initiatief Misfits in het centrum. In het kader van acquisitie wordt samen met UOV De Kring bekeken hoe ondernemers zich als ambassadeur kunnen inzetten. Bijzonder punt van aandacht binnen de acquisitietaak is het onderzoek naar de economische spin off vanuit de komst van de F35, dit onderzoek is bijna gereed.

Koploper in duurzaamheid

Een groot deel van de voor 2016 geplande projecten uit de door uw Raad vastgestelde  Duurzaamheidsagenda zijn opgepakt. De agenda richt zich op de thema’s energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen; er zijn 36 maatregelen benoemd die in de periode tot en met 2020 opgepakt worden. De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de volgende doelen:

  • een energieneutraal Uden in 2035;
  • niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020;
  • Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland.

Het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen en collegeadviezen is inmiddels gerealiseerd. Budget voor ondersteuning van duurzame burgerinitiatieven is in de offerte voor 2017 opgenomen. Er is een aanvang gemaakt met het creëren van bewustwording voor energiebesparing bij woningeigenaren en ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen via Brabant woont slim; de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend en gewerkt is aan het vormgeven van het digitale loket wat in Oktober on-line komt. Het buurtinitiatief Germenzeel is gefaciliteerd bij hun ambitie voor Maximale duurzaamheid voor deze buurt.

Er is een partij geselecteerd voor de ontwikkeling en beheer van het zonnepark op Hoogveld Zuid. De Omgevingsvergunning is in procedure en als de SDE+ subsidie aanvraag wordt gehonoreerd, kan de realisatie in het voorjaar van 2017 van start. Naast de 7 hectaren grond van de gemeente heeft de ontwikkelaar, TPSolar, nog eens 7 hectaren verworven van aanliggende grondeigenaren.

Onderzocht wordt hoe de infrastructuur voor het elektrisch laden voor inwoners en bezoekers uitgebreid kan worden.
Voor de verdere integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de gemeentelijke bedrijfsvoering is een uitvoeringsplan opgesteld en voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is SDE subsidie verkregen. De plaatsing wordt momenteel voorbereid. Voor het uitdragen van MVO naar ondernemers in Uden zijn werkgroepen voor de thema’s energie en afval geformeerd en is een pilot gestart bij Tennant N.V. voor het ontwikkelen van een energiescan bij bedrijven.

Voor het bewuster maken van het belang van duurzaamheid en het communiceren over de bereikte resultaten is een communicatie strategie ontwikkeld die de komende periode uitgevoerd zal worden.
In 2016 lopen twee afvalproeven bij de laagbouw om tot de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval te komen. De ervaringen en ideeën van de bewoners uit deze proefgebieden spelen een belangrijke rol bij deze keuze.

Bij een paar hoogbouwcomplexen wordt samen met beheerders van deze complexen bepaald en uitgeprobeerd hoe de afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren.
Naast deze bronscheiding wordt bekeken of nascheiding van het grof restafval een aanvulling kan zijn op de bestaande bronscheiding om alsnog zo veel mogelijk materiaal her te gebruiken.

Voor 2017 staat het aanpakken van de overige maatregelen uit de duurzaamheidsagenda gepland. Voor afval zal in dat jaar besloten wordt hoe in Uden de afvalinzameling aan huis bij laag- en hoogbouw wordt verbeterd en zal gestart worden met de voorbereidingen en invoering. Voor het grof restafval betekent dit een nieuw contract voor het verwerken van het afval.
Het GemeentelijkRioleringsPlan (GRP) heeft een looptijd tot en met 2016. In het kader van het Regionaal Water akkoord wordt de actualisatie van dit plan zoveel mogelijk in regionaal verband met buurgemeenten en waterschap afgestemd.. Eind 2016 wordt het nieuwe plan naar verwachting aan de raad aangeboden.

Versterking buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat omschakelt tot een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie blijft de laatste jaren stijgen.

De komende jaren ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio.
Het beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen is ingrijpend gewijzigd: uitbreiding van veehouderijbedrijven is geen recht, maar moet 'verdiend' worden. De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn hierbij belangrijke speerpunten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.

Dit nieuwe (provinciale) beleid is verwerkt  tot een aanpassing nota van uitgangspunten buitengebied, die de basis vormt voor de partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Deze nota van uitgangspunten is in mei 2016 door de raad vastgesteld. De planning is dat de vaststelling van de partiele herziening, aanpast op het laatste (provinciale) beleid) in december 2016 plaatsvindt. Ook zijn er in 2016 een twintigtal kleine (veeg) plannen meegenomen in de partiele herziening. In 2017 wordt opnieuw gestart met een nieuwe veegronde waarbij kleinere ruimtelijke plannen tegelijkertijd in procedure worden gebracht.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap Inmiddels is de voorbereiding volop gestart en zullen de eerste deelprojecten in 2016 in uitvoering komen. Eind 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn.