Verberg het menu

Voortgang Programma

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht  maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag 

 = afgerond/gerealiseerd

 = gestart/onderhanden

 = nog niet opgestart

Bouwen naar behoefte

  Activiteit Indicator  Toelichting
1 Uitvoeren woningmarktonderzoek en herijking woningbouwprogramma. Het woningmarktonderzoek is in juni 2015 afgerond.
2 (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma. Halfjaarlijkse monitoring (juli-december 2015 en januari-juli 2016) staan gepland voor het najaar 2016.
3 Realiseren woningen (volgens programma). In 2015 zijn 203 woningen in aanbouw genomen. We verwachten in 2016 ca. 130 woningen in aanbouw te nemen. Inmiddels zijn in de eerste helft van 2016 71 woningen in aanbouw genomen. Voor het voormalig DICO terrein is een intentieovereenkomst gesloten, gericht op de bouw van circa 200 woningen in de komende jaren.
4 Uitvoeren startersleningen. Tweede helft 2016 heroverwegen we de starterslening.
5 Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue). Eind juni/begin juli 2016 is het concept bestemmingsplan woongebieden Kom Uden gereed. Vaststelling staat gepland voor eind van het jaar. Het actualisatieproces zal verder deel gaan uitmaken van de implementatiewerkzaamheden rond de nieuwe Omgevingswet.
6 Implementeren veranderende wet- en regelgeving:
1.WABO/BOR/Bijlage 2
2.Herziening woningwet (2015)
3.Besluit militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel) (planning 2015-2016)
4.Omgevingswet (planning 2018-2019)
 
1. WABO/BOR/Bijlage 2 zijn geïmplementeerd.
2. De implementatie van de Herziening Woningwet is in uitvoering.
3. Op 1 november 2015 is het Luchthavenbesluit Volkel in werking getreden. Daarmee is het
Besluit militaire luchthavens van toepassing.
4. Voorbereidingen implementatie Omgevingswet zijn gestart. Omgevingsvisie is vastgesteld. In 2016 inventariseren we alle benodigde werkzaamheden. In 2017 en 2018 voeren we de daadwerkelijke implementatie uit.  De raad is  hier in juli verder over geïnformeerd.
 
7 Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. In maart 2016 zijn de uitvoeringsregels door het college vastgesteld. 
8 Opstellen omgevingsvisie.
 

In december 2015 is de omgevingsvisie vastgesteld. In 2017 volgt een nadere uitwerking van de visie in lijn met de laatste amendementen in de komende Omgevingswet. Het onderdeel kostenverhaal wordt verwerkt in de nieuwe Nota Grondbeleid die eind 2016 volgt.

9 Actualiseren nota grondbeleid. In december 2016 wordt de Nota Grondbeleid vastgesteld.
 
10 Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue). In 2016 monitoren we ieder trimester de  prestatieafspraken met Area. Daarnaast komen we in de tweede helft van 2016 samen met Area en de bewonersraad Area tot nieuwe prestatieafspraken 2017-2020. Medio 2016 stelt de Raad hiertoe de uitgangspunten vast. Eind 2016 worden de prestatieafspraken voorgelegd aan de raad.

 

Versterken economich klimaat

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen. We ontwikkelen langs meerdere sporen. Aan de oostzijde van Hotel Van der Valk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multizorgcentrum. Een ander spoor is het uitvoeren van deelprojecten op Udens grondgebied binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap”, waarbij het regisseurs schap bij de gemeente ligt. Diverse deelprojecten die elk hun eigen planning kennen zijn in voorbereiding en moeten voor eind 2017 gereed zijn.
2 Verder ontwikkelen overige onderdelen Uden Noord. Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. De start van de bouw wordt verwacht in 2018.
3 In centrum inzetten op funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme.

De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum. Wat betreft beleving is er budget gereserveerd voor het aanbieden van gratis wifi. Vanwege verdergaande digitale  ontwikkelingen is de meerwaarde van gratis wifi in het openbaar gebied komen te vervallen. Besluit is om in plaats van gratis wifi het project Smart City te starten in het centrum.

4 Herinrichting Marktstraat. De herinrichting van de Marktstraat is als offerte opgenomen in de Programmabegroting 2017.
5 Impuls Brabantplein. Het plan, dat met betrokkenheid van ondernemers is opgesteld, is begin 2016 uitgevoerd en was in april 2016 gereed.
6 Bundelen promotieactiviteiten.  Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor bundeling van promotiegelden van centrummanagement en citymarketing.In 2016 wordt hier in overleg met betrokken partijen vervolg aan gegeven. Er wordt gewerkt aan twee sporen, namelijk het creëren van een onafhankelijk centrummanagement en het opzetten van een stuurgroep marketing.
7 Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen in Uden hebben in de eerste helft van 2016 het certificaat KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. Tevens speelt het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen op de openbare weg. Dit initiatief wordt door de SBBU in samenwerking met gemeente en politie nader uitgewerkt. Ten aanzien van duurzaamheid zijn “slimme meters” bij bedrijven geplaatst.
 
8 Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld. In 2016 is tot nu toe 6.082 m2 aan grond voor bedrijventerreinen verkocht en gepasseerd bij de notaris en zit er mogelijk voor circa 8 ha aan uitgifte in de pijplijn.
9 Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen. Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen loopt er in de regio Noordoost Brabant een proces om daar regionale afspraken over te maken. De planning is dat in december 2016 de afspraken binnen Noordoost Brabant in het RRO zijn vastgelegd. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Er is een partij geselecteerd om op een deel van het terrein een zonnepark met zonnepanelen te realiseren.
10 Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven. Startende ondernemers kunnen bij de bedrijvenregisseur terecht voor vragen. Daarnaast draagt de gemeente in 2016 financieel bij aan Startersmarktplaats Veghel Uden Schijndel en ondernemerslift plus en biedt de gemeente ondersteuning aan startersinitiatief Misfits in het centrum.
11 Acquisitie. Ten behoeve van de verkoop bedrijfskavels zijn afspraken met een makelaar gemaakt. Met het georganiseerd bedrijfsleven worden mogelijkheden onderzocht om ondernemers uit Uden als ambassadeur aan te wijzen. Tevens vindt onderzoek plaats naar de economische kansen door de komst van de JSF.
 
12 Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Mobiliteit in AgriFood Capital. Naast de reguliere participatie neemt Uden deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel en aan de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur. Udense projecten die financiële ondersteuning van Agrifood Capital ontvangen zijn o.a. Diabetes Chellenge (Blauwrijk), Pre- en postoperatieve voeding (Bernhoven), Energy Storage System (Ecovat)

 

Koploper in duurzaamheid

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Uitvoeren van de in 2015 door de Raad vastgestelde duurzaamheidsagenda. De uitvoering van de voor 2016 geplande maatregelen is ter hand genomen.
2 Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven. Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit de G1000 top.
3 Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie. Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid en –agenda. Maatregelen zijn het gebruik van cradle to cradle en biobased producten actief ondersteunen en 25% van de door de gemeente gebruikte materialen zijn in 2020 C2C of biobased.
4 Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering. De toepassing van het ‘Circulair’ handelen in onze gemeentelijke uitvoering zal nader worden uitgewerkt.
5 Deelnemen aan de kopgroep van MVO ondernemers. De gemeente neemt deel aan deze kopgroep.
6 Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren. Via de Energiecoöperatie Uden stimuleert en ontzorgt ‘Thuis warm’ woningeigenaren bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen.
De gemeente Uden heeft samen met andere gemeentelijke overheden in Noordoost Brabant de samenwerkingsovereenkomst Brabant woont slim(BWS) ondertekend. Gewerkt is aan het vormgeven van het digitale loket van BWS wat in oktober gelanceerd wordt.
 
7 Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen. Momenteel wordt de aanbesteding voor de aanschaf van duurzame voertuigen voorbereid. De eerste voertuigen zullen in 2017 aangeschaft worden.
8 Pilots uitvoeren bij laagbouw en hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren. Afvalproeven laagbouw worden binnenkort geëvalueerd. Bij de hoogbouw zijn de gesprekken met de beheerders gestart.
9 Initiatieven onderzoeken om hergebruik van producten en materialen te verhogen. Nascheiding van het grof restafval is mogelijk en wordt voor 2017 opgestart.
10 Afschaffen van de stortbon om gratis afval bij de milieustraat in te kunnen leveren. Met ingang van 2016 wordt geen stortbon meer verstrekt.
11 Communicatie over afval verbeteren. Verbeteringen worden getest in afvalproeven. Dit is een continue proces.
12 Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie. Dit is een doorlopende activiteit.
13 Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden. Er is een partij geselecteerd waaraan de gemeentelijke gronden worden verhuurd voor de ontwikkeling van een zonnepark op Hoogveld Zuid. De procedure voor een Omgevingsvergunning is gestart en in Oktober zal deze partij de SDE+ subsidie aanvraag indienen.
14 Met Energie Uden de potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren. Er zijn verkenningen gestart naar deze mogelijkheden. Er is onder andere een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden op Hoogveld Zuid.
15 Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto. Momenteel loopt het aanbestedingstraject en de verwachting is dat begin 2017 aanvragen kunnen worden gedaan.
16 Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord. De acties uit het energieakkoord zijn opgenomen in de duurzaamheidsagenda 2015-2020.

 

Versterken buitengebied

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2011-2013 naar aanleiding van de provinciale Verordening Ruimte 2014 (uitwerking provinciale Verordening voor de thema’s veehouderij, volksgezondheid en een maatschappelijke dialoog). De aanvulling van de nota van uitgangspunten 2012 is in overleg met de klankbordgroep en raadswerkgroep opgesteld en verwerkt tot een ontwerp van de  partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, afgestemd op de provinciale Verordening 2014, de uitspraak van de Raad van State en andere ontwikkelingen zoals afstemming met de nieuwe Geurverordening. Hierover heeft de raad in mei 2016 een besluit genomen. In augustus 2016 is het ontwerp ter inzage gelegd en in september is gestart met het beoordelen van de zienswijzen. De vaststelling van de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied staat in december 2016 op de agenda.
2 Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures, waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert. In de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 is nu het eerste veegplan opgenomen. Op 23 juni 2015 heeft het college besloten om 24 ontwikkelingen mee te nemen als veegronde in de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied. In 2017 wordt  gestart met een tweede veegronde om nieuwe ruimtelijke plannen/ontwikkelingen weer tegelijkertijd in procedure te brengen.
3 Opstellen nieuwe Geurverordening.

De geurverordening is vastgesteld op  17 februari 2016. 

4 Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut.

Nieuwe functies in het buitengebied worden gefaciliteerd. Er wordt waar mogelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld toename van vraag voor mantelzorg en dag en verblijfsrecreatie. Vorig jaar zijn er ongeveer 20 functiewijzigingen geweest bij voornamelijk agrarische bedrijven en naar verwachting wordt dit aantal  in 2016 verhoogd naar ongeveer 30 functiewijzingen doordat er steeds meer agrarische bedrijven gaan stoppen met de Stoppersregeling.

Deze ontwikkeling gaat naar verwachting de komende jaren door omdat er in totaal ongeveer 50 bedrijven met een intensieve veehouderijtak hebben aangegeven  te willen stoppen voor 2020. Dit betekent enerzijds dat er gezocht zal moeten worden naar nieuwe functies en/of gezocht moet worden naar een stimulans om stallen te slopen omdat  er steeds meer leegstaande stallen komen in het buitengebied. Om sloop te stimuleren is de sloopbonusregling in de partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied verruimd.

5 Landschap van Allure: projecten uitvoeren voor eind 2017.
 
Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot aanpassing van het plan, hetgeen door de provincie Noord Brabant en College van B&W is goedgekeurd. Hiermee kunnen enkele belangrijke onderdelen van het plan verder uitgewerkt worden, hetgeen leidt tot uitvoering in het najaar van 2016. Hierbij heeft overleg met betrokken bewoners regelmatig plaatsgevonden. Op onderdelen waar aankoop van gronden noodzakelijk is, wordt beperkte voortgang geboekt. Inzet van grondverwerving is dan ook opgeschaald.
6 Digitale ontsluiting buitengebied. Naar verwachting starten de aanlegwerkzaamheden in onze regio in het eerste kwartaal van 2017 en wordt de laatste aansluiting in 2018 afgerond. Wat betekent dat alle bewoners van het buitengebied in Uden, de witte gebieden, de mogelijkheid hebben om tegen een vergoeding aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.