Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

Ontwikkelingen

Samen de leefomgeving inrichten

De openbare ruimte is er voor onze inwoners, maar wordt door de gemeente beheerd en onderhouden. De voorzieningen in de openbare ruimte worden beheerd met behulp van de volgende financiële voorzieningen/fondsen: riolering en water, wegen, groen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en sport- en speelvelden. Logischerwijs willen steeds meer inwoners invloed op de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Naast de mogelijkheid om digitaal of telefonisch met de gemeente in contact te komen, is de gemeentelijke buitendienst met haar gebiedsgerichte werkwijze het dagelijkse aanspreekpunt in de wijken.

Met de gebiedsplatforms zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zij betrokken worden bij planvorming en uitvoering van grote (onderhouds)projecten. In 2015 is de Nota Openbare Ruimte (NOR) ‘Van gevel tot gevel’ vastgesteld. In de nota zijn onder andere de beeldkwaliteiten voor de verschillende gebieden vastgesteld. Dit heeft de gemeente samen met een afvaardiging van de diverse gebiedsplatforms bepaald.

Naast het reguliere onderhoud zijn in 2016  de volgende projecten uitgevoerd en deels nog in uitvoering: Brabantplein, asfaltpaden Raampark, Keizershof/ Jonkerveld, Industrielaan (oostelijk deel), het MFA plein Odiliapeel, Ruitersweg, Papaverstraat/ Wikkestraat en de  Rechtestraat. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de volgende projecten: Veghelsedijk, Birgitinessenstraat/Sint Jansstraat (dit plan wordt in samenhang bekeken met het project Veghelsedijk), Kruispunt Industrielaan/ Noordelijke Rondweg, Heinsbergenstraat/ Hoevenseweg, Vaarzenhof/Hofstukken en Bosveld/Raam. Bij de voorbereiding van projecten in de openbare ruimte worden bewoners en belangengroepen betrokken.

In 2016  is nieuwe wetgeving over onkruidbestrijding doorgevoerd, wat tot gevolg  heeft dat de gemeente alleen nog op niet-chemische wijze onkruid mag bestrijden. Hier is het onderhoudsprogramma op aangepast, de financiële consequenties zijn in beeld gebracht bij de begrotingsnotitie 2017.

Goed en veilig verkeer en  vervoer

Het centrum van Uden is een centrum dat snel en comfortabel bereikt kan worden. In het centrum zijn goede voorzieningen beschikbaar  om dicht bij de winkels te parkeren. Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woongebieden draagt bij aan het comfort en de kwaliteit van de openbare ruimte, en zorgt ervoor dat onze inwoners plezierig kunnen wonen.

Ook goed en veilig openbaar vervoer draagt hier aan bij. De komende jaren zetten wij verdere stappen om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) efficiënt in te zetten. De onderzoeksresultaten van de HOV tracéstudie zijn in de zomer ter informatie naar de raad gezonden. Voor het nieuwe busboekje van 2017 zijn een aantal businesscases in onderzoek bij/met Arriva. De concessie Zuidoost Brabant (voormalige stadsregio Eindhoven) is aangenomen door Hermes. Ook Hermes is bezig met het busboekje van 2017.

Daar waar de veiligheid op kruispunten extra aandacht vraagt, worden initiatieven tot verbetering genomen. De aanleg van een turborotonde op de kruising Oudedijk– Nieuwedijk is in voorbereiding (bestemmingsplanfase). Uitvoering door de provincie is in 2017 gepland. Het provinciale onderzoek naar de consequenties van een verlegging van de N605 over de Zeelandsedijk zal eind 2016 / begin 2017 door de provincie worden gestart. Consequenties van dit onderzoek zullen worden meegenomen in onderhandelingen met de provincie betreffende wegenruil in 2017, indien de N605 wordt omgelegd via de Zeelandsedijk.

Verder zijn dit jaar gesprekken gevoerd met bewoners en belangengroepen om te komen tot een uitvoeringsprogramma van het GVVP, het gemeentelijk verkeer en vervoerplan. Dit programma geeft een beeld van te verwachten investeringen aan de Udense infrastructuur in de komende 15 jaar. Het uitvoeringsprogramma  is voor de zomer vastgesteld door het college en ter informatie naar de raad verzonden. De komende jaren worden de in het programma opgenomen projecten middels jaarlijkse offertes voorgelegd aan de raad.

Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten

De decentralisatie biedt kansen en mogelijkheden tot verbinding van werkvelden, zo ook de Jeugdzorg en Onderwijs. De gemeente zoekt/pakt haar regierol en brengt partijen bij elkaar, zowel voor het reguliere als het speciaal onderwijs.
Om iedereen maximaal te laten meedoen is een goede (zo goed mogelijke) aansluiting op de arbeidsmarkt nodig, daarbij hoort kwalitatief goed onderwijs. Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd. Hierover wordt gerapporteerd in Sociaal doelmatige aanpak in programma 2, Maximaal Meedoen.

Er wordt hard gewerkt aan de harmonisatie van peuterspeelzalen naar peuteropvang en de fiscalisering. Er wordt gewerkt naar een gevarieerd totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Dit totaalpakket is niet verdeeld op basis van een institutionele en/of organisatorische verdeling. Het komt er op neer dat onderwijs, opvang, welzijn en zorg in een IKC gelijkwaardige partners zijn, die gezamenlijk een aanbod aan diensten bieden binnen een pedagogisch kader.

In juli 2016 is de nieuwbouw van Kindcentrum Odiliapeel in gebruik genomen. In november 2016 zal ook de nieuwbouw van de Brinck/Bluyssen gereed zijn en in december in gebruik genomen worden. Schoolbesturen en gemeente hebben ernaar gestreefd een van de duurzaamste schoolgebouwen van Nederland te realiseren. De openbare ruimte en de verkeersstructuur zijn daarbij nadrukkelijk betrokken en opnieuw ingericht. Omwonenden en ouders zijn bij het proces van ontwerpen en realiseren betrokken.

De nieuwbouw van het Udens College locatie Schepenhoek start naar verwachting in de loop van 2017. Ook bij deze nieuwbouw speelt duurzaamheid een grote rol en zal een belangrijk deel van het imago worden.

Sportief bewegen

In 2015 is door de gemeenteraad een besluit genomen over een nieuwe meerjarige exploitatiebijdrage aan het 3Essen zwembad. In 2016 wordt dit project vervolgd met een onderzoek naar de vraag of het zwembad van zwemvereniging Zeester/Meerval een financiële bijdrage krijgt.
De oorspronkelijk voor 2016 geplande realisatie van een tweetal kunstgrasvelden voor Udi’19 en HCU zijn na de zomer van 2015 al gereed gekomen en in gebruik genomen.
Nadat het project rondom de nieuwe exploitatiebijdrage aan 3Essen cs in de loop van 2016 geheel is afgerond, zal een start gemaakt worden met een update en daarna herijking van de Sportvisie. Hierbij zijn de ambities van ons coalitieakkoord leidend.

Cultureel lef en ondernemerschap

Betrokkenheid en draagvlak zijn sleutelbegrippen om onze gemeente leefbaar te houden. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte van onze inwoners in hun eigen wijk of buurt. Goed leven en ontmoeten begint bij een goede kwaliteit van de publieke ruimte,  veilig verkeer en vervoer met een goede doorstroming en passende multifunctionele accommodaties.
Volkel en Odiliapeel zijn dorpen waar de mensen oog voor elkaar hebben. Ook Uden heeft, ondanks haar wat grotere maat, dat karakter weten te behouden. Draagvlak en betrokkenheid van onze inwoners voor hun omgeving is nodig om ontmoetingen te laten werken en mensen van betekenis voor elkaar te laten zijn.

Cultuur en sport zijn gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de opvoeding en het onderwijs. De gemeente stimuleert de toegankelijkheid daarvan. Voor het onderwijs vervult de gemeente de komende jaren de rol van regisseur. We bieden maatwerk daar waar het nodig is.

Na het faillissement van het MIK in voorjaar 2015 is een tijdelijke organisatie ontstaan, onder trekkerschap van de bibliotheek, die de faciliteiten wil scheppen zodat cultuureducatie in het seizoen 2015 – 2016 doorgang kan blijven vinden. Een kleine, facilitaire organisatie zorgt er voor dat docenten als zzp’er de cultuureducatie lessen kunnen (blijven) verzorgen. De docenten van het MIK zijn bij het totstandkomen van deze (tijdelijke) organisatie betrokken geweest.
Deze organisatie heeft een subsidie ontvangen van de gemeente om dit mogelijk te maken. Ook is het gebouw dat het MIK gebruikte, eigendom van de gemeente, beschikbaar gesteld alsmede de instrumenten die door de gemeente zijn overgenomen uit faillissement.

De ambitie om in de loop van 2016 te komen tot een definitieve invulling en vormgeving van de cultuureducatie lijkt niet haalbaar. Dit is het gevolg van ziekte enerzijds en verschuivende  aandacht op andere terreinen (onder meer de grotere inzet op het terrein van de vluchtelingenproblematiek) anderzijds.