Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd 

 gestart/onderhanden 

 niet opgestart

Samen de leefomgeving inrichten

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop.

Onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Daarnaast worden meldingen met betrekking tot de openbare ruimte opgelost.

2 Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd én ontmoetingsplekken voor ouderen. Dit maakt deel uit van de lopende projecten
3 Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in.

Dit maakt deel uit van de lopende projecten.

4 Bij de inrichting van de leefomgeving houden we rekening met toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Dit maakt deel uit van de lopende projecten. Daarnaast is een convenant met de werkgroep Drempels Weg in voorbereiding over richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid.
5 Het uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies aan de wegen en de civiele kunstwerken in de leefomgeving op basis van einde levensduur. Jaarlijks worden rehabilitatie- en reconstructieprojecten in de begroting voorgesteld en vervolgens voorbereid en uitgevoerd. Het aanwijzen van projecten gebeurt op basis van inspecties van de kwaliteit van de wegen en kunstwerken.
6 Het uitvoeren van klein en groot onderhoud aan de leefomgeving om de afgesproken kwaliteit te handhaven door middel van het uitvoeren van projecten. Financiering vanuit de daarvoor bestaande onderhoudsfondsen. Het klein- en groot onderhoud is voor een groot deel uitgevoerd en ligt op planning. 
7 Het voorbereiden en uitvoeren van de plaatsing van een F-16 op een rotonde nabij vliegbasis Volkel De voorbereidingen voor het plaatsen van een F-16 verlopen volgens planning. De WABO vergunning is verleend. Plaatsing van de F-16 staat gepland voor medio november 2016, daartoe worden medio september voorbereidende werkzaamheden bij de rotonde uitgevoerd.   
8 Waar dat mogelijk en doelmatig is,  kiest de gemeente Uden voor het afkoppelen van hemelwater,conform beleid. Dit is onderdeel van de lopende projecten.

Goed en veilig verkeer

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Opstellen nieuw GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan). Het visiedeel van het GVVP is in december 2015 door de raad vastgesteld
2 Opstellen realisatieprogramma (GVVP) Het uitvoeringsprogramma is in juli door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad aangeboden
3 Terugbrengen van de hoeveelheid verkeersborden door het 'share space' concept Onderzoek vindt plaats in 2017
4 Onderzoek tracé N605/Zeelandsedijk De provincie voorziet dat het onderzoek  eind 2016/begin 2017 wordt uitgevoerd
5 Aanleg turborotonde Oudedijk Bestemmingsplanfase wordt momenteel doorlopen. 
6 Onderzoek naar huidige HOV Tracé ten noorden van busstation De onderzoeksresultaten zijn in de zomer ter informatie aangeboden aan de raad.
7 Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gezocht naar openbaar vervoer op maat met behulp van bewoners / organisaties. Met provincie, Arriva en vertegenwoordiging van bewoners zijn een aantal businesscases uitgewerkt die kunnen leiden tot aanpassing van de dienstregeling 2017 en/of inzet van (ander) materieel.
8 Gedifferentieerd parkeerbeleid Mogelijke varianten en financiële gevolgen worden uitgewerkt. Naar verwachting zal het beleid eind 2016/begin 2017 kunnen worden voorgelegd aan de raad.

 

Onderwijs:Talenten ontwikkelen en benutten

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Een snelle realisatie van de nieuwbouw voor het Udens College (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs. De nieuwbouw start  medio 2016 en zal 2e helft 2017 gereed zijn.

De realisatie van een duurzame nieuwbouw voor het Udens College locatie Schepenhoek (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. De nieuwbouw zou oorspronkelijk starten in 2016 maar heeft enige vertraging opgelopen door vertraging in het ontwerp buitenruimte. De nieuwbouw start in de loop van 2017; het project bevindt zich nu in de fase van bestemmingsplan en omgevingsvergunningen

2 We stimuleren het behoud van het ROC / MBO.

Er zijn doorlopende gesprekken met het ROC over het benodigd aanbod van opleidingen, Er wordt gestuurd op flexibiliteit van startmomenten. De huisvestingsvraag die daar aan vast zit is nog niet helder.

3 De gemeente ziet kansen voor Living Labs. Dit is een onderwijsvorm waarin een test- en ontwikkelomgeving waar nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden. Combinaties met bijvoorbeeld het Zorgpark, de vliegbasis en agrofood worden daarvoor benut. Maar ook andere samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven worden gestimuleerd. Heeft een directe verbinding met voornoemd punt. Ook zijn er diverse verkennende gesprekken geweest tussen de gemeente en de HAN en Avans. Vooralsnog geen zicht op realisatie van Living Labs op korte termijn. Voor de  bestrijding van laaggeletterdheid is op 9 september een convenant gesloten met lokale partijen zoals de Bibliotheek en IBN. Een projectplan is in de maak. 
4 Nieuwbouw Kindcentrum Odiliapeel (Oude Dijk) is medio 2016 gereed

Gerealiseerd.

5 De herbouw De Brinck/Jan Bluyssen is uiterlijk 1 januari 2017 in gebruik genomen

In 2015 is planvorming (gebouw, inrichting openbare ruimte) gereed gekomen. En heeft de verzekeraar ingestemd met de duurzaamheidsmaatregelen en hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Sportief bewegen

  Activiteit Indicator Toelichting
1 De gemeente richt zich vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Is uitgangspunt voor het huidige beleid en wordt dan ook als zodanig toegepast.

2 Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang. Dit wordt gekoppeld aan een update gevolgd door een herijking van de geldende Sportvisie waarvan de start in de 2e helft van 2016 is voorzien, na afronding van het project rondom de zwembaden. De inhoudelijke herijking van de huidige sportvisie wordt beoogd voor 2017/2018
 
3 In 2015 is een keus gemaakt voor een nieuwe meerjarige exploitatie bijdrage voor het 3essen zwembad. Besluitvorming over exploitatie van het  Drie Essen zwembad is afgerond.
4 In 2016 wordt bezien of  er een financiële bijdrage wordt geleverd aan het zwembad van de vereniging Zeester/Meerval. Het onderzoek naar Zeester Meerval bad is gepland voor de tweede helft van 2016
5 In 2016 wordt onderzocht op welke wijze de problemen rondom park Moleneind en de daar gehuisveste sportverenigingen kunnen worden opgelost.  Dit project is gestart, de planning is dat eind 2017 besluitvorming kan plaatsvinden
6 Het traject met AV de Keien en De Kuip in het subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties wordt verder uitgewerkt 2016-2017
7 De 8,4 fte buurtsportcoaches die eind dit jaar ingevuld dienen te zijn in het programma Sport en bewegen in de buurt groeit gestaag door Inmiddels is de functie van JOGG regisseur opnieuw ingevuld. Het plan van aanpak is gereed, de kickoff voor de partners heeft plaatsgevonden in mei. In het najaar 2016 zal de kickoff naar buiten voor de doelgroepen zijn.
8 De gemeente Uden is aan de slag gegaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht bij kinderen (JOGG). In 2016 is de organisatie hiervan operationeel inclusief een procesregisseur en rekenen wij er op dat eerste activiteiten zichtbaar zijn. Het JOGG kent een samenhang met het project ‘de gezonde wijk’. Over de gezonde wijk en het Vitaliteitshuis vindt op 20 oktober een studiemiddag plaats. Via de Meer Maashorst-krant zal bovendien worden gecommuniceerd.
Ook wordt de samenwerking regionaal vormgegeven o.a. in het project Healthy Live.
 

 

Gezondheid telt

Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan plannen van buurtsportcoaches, inclusief de inzet van combinatie functionarissen voor het aanleren van en stimuleren tot gezonde leefstijl. In de Programmabegroting 2016 zijn geen extra doelstellingen en acties opgenomen.

 

Cultureel lef en ondernemerschap

  Activiteit Indicator Toelichting
1

Na het faillissement van MIK wordt met het culturele veld cultuureducatie voor de toekomst geborgd. Het seizoen 2015 – 2016 vormt daarin een overgangsjaar.

De ontwikkelingen in het culturele veld vereisen een herijking van de Cultuurvisie. Die herijking betreft vooral de activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen te behalen alsmede de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt. Deze herijking zou medio 2016 door de raad moeten worden vastgesteld.

De cultuurvisie is herijkt. De genoemde elementen zullen daar een plaats in krijgen. Voor de zomer zal de eerste informatie bekend zijn. De doelstellingen blijven ongewijzigd, samen met betrokken partijen wordt een uitvoeringsagenda opgesteld.
 
2 De gemeente vergroot het Innovatiefonds voor culturele vernieuwingen door actieve werving van project

Voorstel is om het Innovatiefonds te vervangen voor een Stimuleringsregeling Innovatie Cultureel Veld. Insteek is om dit op basis van co-financiering vorm te geven. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. 

3 De samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en de Udense jeugd door het ‘pimpen’ van lelijke plekken bouwen we uit door het aangrijpen van soortgelijke projecten.

De samenwerking borgen in een uitvoeringsagenda biedt een structurele basis voor samenwerking in tegenstelling tot ad hoc activiteiten. Voorstel is daarom om dit actiepunt te laten vervallen. 

4 De bibliotheek wordt meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering en haar plaats in wegwijs maken van inwoners binnen het sociaal domein (= decentrale toegang) Via een brede inzet op tegengaan van laaggeletterdheid wordt ook het digitaal wegwijs maken van inwoners geborgd in de basisstructuur met een vaste rol en positie van de bibliotheek. Zie ook het bij Onderwijs punt 3. 
5 Met het museum voor Religieuze Kunst zijn afspraken gemaakt over de subsidie en prestaties/aantal bezoekers. Deze worden gevolgd. Het MRK houdt de gemeenteraad regelmatig van alle ontwikkelingen op de hoogte via een nieuwsbrief.