Verberg het menu

Voortgang projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

HOV-deelproject A50

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Project is eind 2015 afgerond en in gebruik genomen. De financiële afwikkeling van de verleende subsidie door de provincie is nog gaande.

Rehabilitatie/renovatie Veghelsedijk

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De doorlooptijd om te komen tot een definitief ontwerp heeft langer geduurd dan gepland. De uitvoering van het werk zal naar verwachting begin 2017 starten en medio 2017 zijn afgerond.

Verlengde Noordlaan met bijbehorende werkzaamheden

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het opstellen van het bestemmingsplan neemt meer tijd in beslag dan gepland. Dit komt voornamelijk doordat er extra flora en fauna onderzoeken noodzakelijk zijn. Het proces om de benodigde grond aan te kopen is gaande.

Met de Provincie is overleg gaande over de vormgeving van de nieuwe aansluiting, inclusief parallelstructuur langs het projectgebied. De uitvoering van het werk zal na de zomervakantie 2017 plaatsvinden.

Rotonde Oudedijk-Nieuwedijk

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico lage kans en weinig impact

Het bestemmingsplan is is in voorbereiding, de aanwezigheid van een dassenburcht heeft wel wat extra tijd gekost, maar in de planning heeft dit nog geen consequenties.

De Provincie is bezig met aankoop van gronden voor realisatie van mitigerende maatregelen. Het rotondeontwerp is gereed. De laatste hand wordt gelegd aan de diverse onderzoeken, de toelichting en de regels. Realisatie is beoogd in de tweede helft van 2017, rekening houdend met de dassenpopulatie.

Nieuwbouw Kindcentrum Odiliapeel(Den Dijk)

  Indictor Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Nieuwbouw Udens college Schepenhoek

  Indicator Omschrijving
Planning Planning loopt uit vanwege ontwerp buitenruimte
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Hoge kans en gemiddelde impact

Het project heeft vertraging opgelopen doordat het ontwerp voor de buitenruimte later dan gepland gereed was, hierdoor is het bestemmingsplan ook met enige vertraging vastgesteld. 

Herbouw basisschool Jan Bluyssen en De Brinck

  Indicator Omschrijving
Planning conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

We verwachten dat de herbouw in november is afgerond en met ingang van december 2016 in gebruik genomen kan worden.

Rehabilitatie Ruitersweg

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan gepland.
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn in september gestart en zijn voor het einde van dit jaar afgerond, met uitzondering van de bovenste asfaltlaag. Deze worden in het voorjaar van 2017 aangebracht.

De vertraging is mede door de nutsbedrijven ontstaan doordat zij meer werkzaamheden gaan uitvoeren dan in eerste instantie waren voorzien. Hierdoor is zowel de voorbereiding- als de uitvoeringstermijn langer geworden.

Kunstgrasvelden Udi '19/HCU

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Herinrichting St Janstraat-Birgittinessenstraat

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico lage kans en weinig impact

Dit project heeft een directe relatie met het project Veghelsedijk. Door de uitloop van het project Veghelsedijk is dit project later gestart dan voorzien. Eind 2016 moet een definitief ontwerp zijn vastgesteld. De uitvoering zal in het 3e kwartaal 2017 van start gaan.