Verberg het menu

Maximaal meedoen

Ontwikkelingen

Sociale en doelmatige aanpak

De transities binnen het sociale domein hebben zowel een beleidsinhoudelijk aspect (andere manier van kijken naar verantwoordelijkheden en ondersteuning) als een financieel (deels minder middelen). Om beide te kunnen realiseren is een andere manier van werken noodzakelijk.

De nadruk ligt hierbij op eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en het zoeken naar een andere verbinding tussen de ambtelijke organisatie met de samenleving. We richten ons op een actieve participatie van onze burgers in de samenleving. Iedereen doet maximaal mee. Om dit mogelijk te maken is het uitgangspunt gebruikmaking van sociale netwerken ter versterking van de zelfredzaamheid van burgers. De overheid biedt ondersteuning, bij voorkeur tijdelijk, indien noodzakelijk structureel, om daadwerkelijk mee te kunnen doen.

Ondersteuning en participatie zal dichter bij de burger plaatsvinden, organisatie zo veel mogelijk op lokaal niveau. Onder het motto “voorkomen in plaats van genezen” zal ook ingezet worden op preventie.
De zorg voor de jeugd en volwassenen organiseren wij zo dichtbij mogelijk. Toegankelijk en laagdrempelig. We zoeken afstemming en samenwerking met de ketenpartijen. Zij kunnen mede voorzien in zorg in de directe leefomgeving en op plaatsen waar inwoners van nature komen. Hierbij valt te denken aan het consultatiebureau, de school, huisarts, buurthuizen, wijkcentra en soms ook werkomgeving.

Iedereen aan het werk: Investeren in meedoen

‘Participatie’ betekent meedoen. Belangrijk is dat iedereen kan en mag meedoen in de maatschappi. De hoogste vorm van participatie is werk. Dat geldt ook voor burgers met een arbeidsbeperking. Hiervoor voeren wij de Participatiewet uit. De Participatiewet geldt voor iedereen die kan werken, maar daarbij (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft. Wanneer je niet kunt werken, ben je zoveel mogelijk maatschappelijk actief. We verwachten daarbij dat iedereen zelf zoveel mogelijk doet om aan het werk te komen op zijn of haar niveau en passend bij de mogelijkheden. De focus ligt op de mogelijkheden van het individu en niet (of minder) op de beperkingen.

Geen armoede, geen schulden

Het pro-actieve armoedebeleid wordt voortgezet, als onderdeel van het brede participatiebeleid. Door integraal met armoedeproblemen om te gaan komt ook maatschappelijke en sociale activering aan de orde en wordt tevens ingezet op preventie. Kinderen die opgroeien in armoede blijven we structureel ondersteunen.
Schulddienstverlening wordt integraal aangepakt zodat er structurele oplossingen komen. De verantwoordelijkheid voor het ‘uit de schulden komen’ wordt bij de cliënt gelegd. De gemeente heeft een adviserende en ondersteunende rol en draagt waar nodig zorg voor maatwerk. Inzet op preventie zal hierbij de nodige aandacht krijgen.

Meedoen door ondersteuning

Ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en van zijn of haar sociale netwerk. Wij dragen zorg voor een samenhangend lokaal beleid voor maatschappelijke ondersteuning waarbij eigen kracht voorop blijft staan. We regelen dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen. Denk aan hulp bij het huishouden, begeleiding of woningaanpassing.
We willen mensen ondersteunen die zich inzetten voor hun medemens of buurt, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, zonder risico van overbelasting. Van belang is dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving. Daarnaast stimuleren we activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
Iedere zorgvraag en elke situatie is anders. Dat betekent dat we tegemoet komen aan de specifieke behoefte van mensen met een zorgvraag. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, waarbij goed gekeken wordt naar wat de persoon wel kan. Ook hier zetten we in op de eigen kracht van mensen.

Leefbare wijken en dorpen

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samen leven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren. Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: met onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.
Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in via vrijwilligers, die worden ondersteund door Vluchtelingenwerk Nederland. Er zal geen medewerking worden verleend aan een eventueel asielzoekerscentrum.