Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd 

 gestart/onderhanden

 nog niet opgestart

 

Sociale en doelmatige aanpak

  Activiteit   Toelichting
1 Op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid.

Door gerichte sturing op klantproces, vertaald naar te behalen doelen en benodigde inzet (tijd, geld, kwaliteit) van betrokken partners de komende jaren de ideale zorgpiramide realiseren waarbij ca. 80 % van de inwoners is geholpen door inzet van de directe omgeving en algemene voorzieningen.De eerste versie van de monitor is gepresenteerd in juni, hierbij bleken de cijfers een onvolledig beeld te geven. Inmiddels is een nieuwe versie besproken met de auditcommissie en zal verdere behandeling plaatsvinden binnen de commissie PZ op 20 september. De invoering van het nieuwe proces wordt afgerond in 2017, de uitvoering betreft een continu proces

2 Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen’. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’ die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau. Alle basisvoorzieningen zijn nog voor handen. In brede zin wordt gewerkt aan het zichtbaar krijgen van wat de basisstructuur is of moet zijn, zodat ook gericht (bijv. met subsidies) gestuurd kan worden op behoud of versterking hiervan. De LOL-methode van december 2015 heeft hiervoor de nodige input opgeleverd. Eerste bevindingen zijn opgenomen in de notitie “voorzieningen in het sociaal domein”, welke medio oktober in het college zal worden besproken
3 In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur.

Halfjaarlijks worden de resultaten van de doorontwikkeling gepubliceerd en de data geactualiseerd, o.a. via de monitor sociaal domein en de nieuwe indicatoren zoals vanuit de BBV voorgeschreven. Er blijft ook aandacht voor doorontwikkeling van de indicatoren. Indien relevant  worden voorstellen voorgelegd m.b.t. wijzigingen of aanvullingen op indicatoren. Zie ook punt 1: is opgenomen in de daar genoemde monitor.

Iedereen aan het werk: Investeren in meedoen

  Activiteit   Toelichting
1 We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.

Dit komt o.a. tot uitdrukking in het (samen met regio) uitwerken van werkgeversbenadering.Met betrekking tot de werkgeversbenadering zijn de structuurafspraken gemaakt. Dit deel is afgerond. De verdere doorontwikkeling van werkgeversbenadering, zowel lokaal als op regionaal niveau is een continu proces. De regionaal ontworpen kaders voor SROI en uniforme uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld en  vertaald naar concrete afspraken. We werken samen met Regionaal Steunpunt SROI, dat zorgt dat bij aanbestedingen de juiste tegenprestatie wordt opgenomen. 

2 We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.

In principe gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat de diverse projecten elkaar beconcurreren. Daarom is gestart met een koppeling van projecten aan specifieke klantgroepen. Daarmee is de doelstelling in basis behaald en vindt verdere verfijning plaats. Daarmee vervalt het in de basiswerkzaamheden van de afdeling MD.

3 We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkerings-gerechtigden (van uitkering naar werk) als op de economische ontwikkeling Uden.

Er is een nieuw systeem aangeschaft en operationeel geworden. Het daadwerkelijk matchen van individuen en groepen met de arbeidsmarkt is een complex en veelomvattend proces. Hiermee verdient het continu aandacht en verbetering. Eerste stappen zijn gezet (zie ook hiervoorgaand). De economische ontwikkeling is een factor die voornamelijk als gegeven beschouwd moet worden en ligt grotendeels buiten de beinvloedingssfeer van MD
 

       

Geen armoede, geen schulden

  Activiteit   Toelichting
1 We continueren de lijn die we hebben ingezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot maatschappelijk werk en inzet schuldsanering. De evaluatie schulddienstverlening heeft uitgewezen dat inhoudelijk geen wijzigingen/aanvullingen nodig zijn. Het maakt echter deel uit van het groter geheel ‘Armoedebeleid’, dit beleid is verouderd. Voorstel is het gehele beleid te herzien in samenwerking met betrokken Udense partijen, instellingen, organisaties, particuliere initiatieven, belanghebbenden en de Gemeenteraad. Procesvoorstel is hiertoe is aangenomen door het college. Aftrap wordt gehouden in een bijeenkomst op 3 november.

Meedoen door ondersteuning

  Activiteit   Toelichting
1 Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.

Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Dit zijn langdurige processen, welke dan ook nog lopen. In het 4e kwartaal zal de Raad worden geïnformeerd over de eerste resultaten. 

2 Versoepelen van regels voor woningaanpassingen.

De regels zijn inmiddels versoepeld. Daarmee zou dit actiepunt afgehandeld moeten zijn.
De extern betrokken partijen bij de innovatie bleken echter meer tijd nodig te hebben voor het trainen van de eigen medewerkers. Hierdoor heeft de start van de innovatie vertraging opgelopen 

3 Inrichting van wijkteams / basisteams die opereren binnen de sociale steunstructuur wonen/zorg/welzijn. Het basisteam is ingericht, de professionele ondersteuning is daarmee aanwezig. De gewenste toepassing van het klantproces (1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur) is een proces waarvoor enkele jaren zijn uitgetrokken,. Een dergelijke omvangrijke wijziging in methodiek en samenwerkingsvorm is complex en vraagt tijd. Inmiddels wordt gewerkt met een integraal format voor keukentafelgesprekken
4 Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag stuurt de gemeente, waar nodig, de verschillende zorgaanbieders aan.

De doelstelling om tot innovatief aanbod te komen vraagt een andere vorm dan de huidige. De huidige Overlegtafel Centrumregeling Wmo wordt daarom uitgebreid.
Inmiddels is wel verfijning aangebracht in het product “begeleiding” waardoor meer op maat zorg kan worden geboden. Bovendien wordt de taakafbakening tussen centrumgemeente en lokale verantwoordelijkheid met deze nieuwe producten inzichtelijker. 

 

Leefbare wijken en dorpen

  Activiteit   Toelichting
1

Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.

Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.

Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Dit is een continu proces wat tot de basiswerkzaamheden van de afdeling MD behoort.  Samen met de platforms is bepaald waar de focus ligt.

De speerpunten voor de deelgebieden zijn in voorgaande nota’s reeds benoemd en lopen allen. Dit zijn:De speerpunten voor de deelbegieden zijn grotenOost: visie-ontwikkeling MFA
West: wijkontwikkeling Bitswijk en Bogerd, samen met Area
Zuid-Uden: ontwikkeling centrumgebied Sesterlaan incl. honden uitlaatplek
Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, verkrijgen van breedband internet via glasvezel
Volkel: besluitvorming route Volkel-Boekel
Odiliapeel: verkeerssituatie Oudedijk en Nieuwedijk, in samenhang met de ontwikkeling van het kindcentrum/, de MFA en nieuwe invulling van Peelhonk.
Onderwerpen waar alle gebiedsplatforms bij betrokken zijn geweest, komen uit de G1000-ideeën, te weten: fietsvisie en zorg in de eigen wijk.
 

2 Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. 

De realisatie van de nieuwe basisschool ligt iets voor op planning. Verdere realisatie van de invulling van de gebouwen krijgt gestaag maar zeker vorm

3 Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen. De eerste buurtuurtjes zijn gestart en hebben publiciteit gekregen.
4 Burgerparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties. De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt.De eerste initiatieven hebben zich gemeld bij de Raad om in aanmerking te komen voor Uden Fonds. Daarnaast wordt voor het sociaal domein gezocht naar een moderne vorm van het organiseren van feedback op uitvoerend beleid (horizontale verantwoording). Dit gebeurt in samenwerking met de huidige belangenbehartigers en betrokken partijen. 
 
5 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen is een wettelijke taak. Met de grotere toestroom van vluchtelingen en de aanscherping van taken van woningbouw-corporaties, wordt het moeilijker om aan de taakstelling te voldoen.
Er is een achterstand op de huisvesting van statushouders ontstaan. Voor 2016 ligt er nog een taakstelling van 62.;e zijn in gesprek met Area om tot een oplossing danwel inhaalslag te komen.
Daarnaast zijn er een 3-tal minderjarige alleenstaande asielzoekers welke de leeftijd van 18 jaar bereiken en op korte termijn geherhuisvest moeten worden. Hiervoor wordt gezocht naar een passende oplossing.
Inmiddels is gebleken dat de verwachtte toestroom van asielzoekers en vluchtelingen achter blijft en daarmee de verwachtte noodzaak tot het vestigen van een azc in Uden is komen te vervallen.