Verberg het menu

Veilig gevoel

Ontwikkelingen

In december 2014 heeft de gemeenteraad van Uden de kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Hierin zijn verschillende prioriteiten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast is het van belang dat opnieuw dwarsverbanden worden gelegd met de transities in het sociale domein en het terrein veiligheid. Om die reden vindt nauw overleg plaats met zorg- en veiligheidspartners.

Voor veiligheid in de leefomgeving is de inzet van wijkagenten van belang, maar ook betrokkenheid van de gebiedsplatforms, Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en burgers. In 2016 zijn we op volle sterkte met de wijkagenten en wordt nauw samengewerkt met de BOA’s. Daarnaast zien we dat de gemeente Uden samen met haar partners de georganiseerde criminaliteit probeert te bestrijden. Dit doet zij o.a. door te handhaven in het kader van de Opiumwet, maar ook door uitvoering te geven aan het project vastgoed waarbij een van de acties is bedrijfseigenaren bewust te maken van misbruik van haar panden.

Sociaal veilig

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn Jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid.
Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).

Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van grootschalige criminaliteit. Hierbij is o.a. sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Door het RIEC is per gemeente in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Daarnaast is een actieplan georganiseerde criminaliteit in voorbereiding om de gemeente Uden bestuurlijk weerbaar te maken. De gemeente heeft namelijk mogelijkheden op barrières op te werpen, waarmee kan worden voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich weten te vestigen in de regio. Dit zal zich onder meer uiten in:

 • het versterken van de informatiepositie;
 • actualiseren, regionaal afstemmen en consequent uitvoeren van beleid;
 • kritische procedures bij vergunningverlening, subsidies en aanbestedingen;
 • het uitoefenen van toezichts- en handhavingstaken;
 • de strikte toepassing van het sanctioneringsinstrumentarium.

Minder regels

In het naleven van regels gaan we vooral op basis van menselijkheid en vriendelijkheid opereren. Mediation wordt belangrijker om tot oplossingen te komen. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, is de menselijke Udense maat belangrijk. De rol van de toezichthouders (BOA’s) in de publieke ruimte is belangrijk; zij letten niet alleen op overlast en regels, maar zij zijn vooral gastheer en –vrouw in een gastvrij Uden.

Veilig door politie en brandweer

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen).

De politie wil een nieuw hoofdbureau in Uden. Het is de intentie dat ook de brandweer zich aansluit bij deze ontwikkelingen. Om zo beide hulpverleningsdiensten  op één locatie te kunnen vestigen in twee panden. In de nieuwe brandweerkazerne zullen naar verwachting ook enkele bovenregionale brandweertaken worden ondergebracht.

Veilig uitgaan

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Het centrum van Uden moet meer het regionaal uitgaanscentrum gaan worden. Prioriteit binnen Uden is o.a. het uitgaansgeweld.

 • Met betrekking tot het terugdringen van geweldsincidenten is een samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente van belang. Deze samenwerking wordt zowel op straat als in verschillende overleggen geborgd;
 • In samenwerking met politie, de horecaondernemers en bezoekers wordt getracht een veilig uitgaan te creëren. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid worden de verschillende instrumenten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilig uitgaan;
 • De huidige (in het Horecaconcentratiegebied verruimde) horecasluitingstijden blijven behouden;
 • De coalitie vindt het belangrijk dat er meer uitgaansgelegenheden komen voor de jongeren. De jeugd  van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 (ook zonder alcohol) kan uitgaan, ondersteunen we.
   

Voortgang programma

2e financiële afwijkingenrapportage