Verberg het menu

Samenvatting Bestuursrapportage 2016

De Bestuursrapportage 2016 bestaat uit twee onderdelen: het Programmaplan en de Financiën. Het Programmaplan beschrijft de voortgang van de realisatie van de diverse acties/doelstellingen per programma. In het onderdeel Financiën vindt u onder andere de 2e financiële afwijkingenrapportage.

Programmaplan

Aan de hand van de vijf programma’s van het coalitieakkoord 2014-2018 'Samen voor een vitaal Uden!' wordt jaarlijks een Programmaplan geschreven, met hierin de belangrijkste acties/ontwikkelingen voor het komend jaar.
Met de gemeenteraad is afgesproken dat we twee keer per jaar rapporteren over de voortgang van de realisatie van deze acties. De eerste rapportage vindt plaats in juni en is onderdeel van de Begrotingsnotitie. De tweede rapportage is de Bestuursrapportage. De rapportageperiode is tot en met augustus. Deze rapportage wordt besproken in de raadsvergadering van december.

Financiën

Aangezien de gemeenteraad het budgetrecht heeft, presenteren we in deze Bestuursrapportage ook de 2e financiële afwijkingenrapportage 2016. De geconstateerde financiële mee- en tegenvallers worden expliciet ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Sinds 2015 nemen we ook de herijking reserves en voorzieningen op in dit document. De herijking is opgenomen bij het onderdeel Financiën / Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financieel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2016

Met deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2016 wordt nu voorgesteld om een bedrag van € 1.285.511 te onttrekken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Zonder uitputtend te zijn onderstaand de belangrijkste afwijkingen die het ontstane verschil ten opzichte van de raming in Programmabegroting 2016 veroorzaken. Aanvullende informatie is te vinden in de rapportage zelf en door op de hyperlink van iedere afwijking te klikken.

(N= nadeel/ V= voordeel)

Programma Duurzaam wonen en ondernemen  

Lagere opbrengst Wabo leges (PDF, 43.6 kB)

 N  € 300.000

Leegstand verschillende panden (PDF, 35.3 kB)

 N   €168.000
Programma Maximaal meedoen  

Activiteitenfonds (PDF, 34.6 kB)

N  € 115.000

Bijstand levensonderhoud (Gebundelde Uitkering) (PDF, 35.3 kB)

V  € 450.000

Bijzondere Bijstand (PDF, 34.6 kB)

N  € 95.000

Individuele inkomenstoeslag (PDF, 34.7 kB)

N  € 110.000

Budget verhoogde asielinstroom (PDF, 37.0 kB)

N  € 164.000
Programma Goed leven en ontmoeten  

Aanbestedingsvoordeel Leerlingenvervoer (PDF, 34.3 kB)

V  € 140.000
Programma Dienstbare en betrouwbare overheid  

Lagere algemene uitkering gemeentefonds (PDF, 38.7 kB)

N  € 412.000

Voorziening reservering vakantiegeld (PDF, 33.2 kB)

N  € 653.000

3e bezuinigingsmonitor

Vier keer per jaar, bij de Programmabegroting, de Begrotingsnotitie, de Bestuursrapportage en bij de Programmarekening, wordt de gemeenteraad geïnfomeerd over de voortgang van nog te realiseren bezuinigingen. DIt doen we op een eenduidige manier en maken gebruik van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor.

Na de 2e bezuinigingsmonitor, opgenomen in Programmabegroting 2017, resteerde voor het jaar 2016 nog een bedrag van € 68.907 aan (structurele) bezuinigingstaakstellingen, oplopend naar  € 317.814 in 2020. De te realiseren bezuinigingen voor 2016 betreffen de harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang en de taakstelling rondom schoolzwemmen.
Met deze 3e monitor kan gemeld worden dat de taakstelling schoolzwemmen structureel gerealiseerd is en de harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang voor 2016 incidenteel gedekt kan worden.

Op verzoek van de gemeenteraad (motie 4 vergadering d.d. 7 november 2013) wordt de invulling van de restant-bezuiniging ad. € 30.000 uitgesteld, totdat er meer duidelijk is over de plannen van de Rijksoverheid met voorschoolse educatie. Naar verwachting zullen alle  taakstellingen volgens planning worden gerealiseerd.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandsratio bedraagt 2,43 en ligt boven de gestelde norm (tussen 1 en 2). Hij is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de de Programamrekening 2015. De ratio geeft aan dat de gemeente Uden in staat is om haar risico's op te vangen. Dit draagt positief bij aan de financiële positie van de gemeente Uden. Het resultaat van deze 2e financiële afwijkingenrapportage van € - 1.285.511 beïnvloedt de weerstandsratio negatief.

Herijking reserves en voorzieningen

Het jaarlijks screenen van de gemeentelijke reserves en voorzieningen vond tot jaarrekening 2013 plaats als onderdeel van het jaarrekeningtraject. Voorafgaand aan het vaststellen van de programmarekening, werd deze herijking van reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. De voorstellen in die herijking waren al meegenomen in de later in die vergadering vast te stellen programmarekening.

Planning en control beweegt zich meer en meer naar continous reporting. Daarbij worden de belangrijkste onderdelen die de (financiële) positie van de gemeente bepalen vaker (continue) geactualiseerd. Denk hierbij aan:

  • stand van zaken van de te realiseren bezuinigingen
  • risicobeheer en weerstandsvermogen
  • grondbedrijf
  • onderhanden werken

Als onderdeel van het weerstandsvermogen is het ook wenselijk, dat we een actueel beeld hebben van onze reserve- en voorzieningenpositie.
Daarbij komt dat mutaties die niet door een, voor 31 december van het verslagjaar, genomen raadsbesluit zijn gedekt, in strijd zijn met de Gemeentewet en BBV. Dit levert een onrechtmatigheid op bij de controle door de accountant.
Voldoende aanleiding om met ingang van 2015 de herijking van de reserves en voorzieningen te integreren in de belangrijkste producten van de Udense P&C-cyclus. 

De notitie herijking reserves en voorzieningen treft u hier. (PDF, 690.5 kB)

Behandelingsprocedure

8 november 2016 Aanbieding Bestuursrapportage 2016 aan de Raad
23 november 2016 Bespreking Bestuursrapportage 2016 in het audit comité
30 november 2016 Bespreking Bestuursrapportage 2016 in de commissie AZ
15 december 2016 Behandeling en vaststelling Bestuursrapportage 2016 door de Raad