Verberg het menu

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten waartegenover geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen staan. Het zijn vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengsten uit deelnemingen (dividend);
  • De rente inkomsten van de (bestemmings)reserves.

Exploitatie inkomsten (x € 1.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Rekening Begroting
Algemene uitkering 37.984 34.232 34.902 34.436 34.240 34.399
Belastingen 8.921 9.401 9.224 9.533 9.577 9.650
Dividend 22 20 20 20 20 20
Rente-opbrengsten 1.710 1.667 1.773 1.700 1.681 1.699
Totaal algemene dekkingsmiddelen 48.638 45.320 45.919 45.689 45.518

45.768

 

Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze uitkering is gekoppeld aan de uitgaven van het rijk. De verdeling van het geld naar gemeenten vindt plaats op basis van maatstaven.

Lokale heffingen

Hier wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. Ons inziens betreft het de onderstaande heffingen. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.

Specificatie Lokale heffingen

Raming 2016

(bedragen x € 1.000)

Onroerende zaakbelasting 8.656
Opbrengsten parkeren (deel ten gunste van de algemene dienst) 568
Totaal lokale heffingen 9.224

Deelnemingen

De opbrengst uit deelnemingen betreft de dividenduitkering van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

Rente-inkomsten

De rente-inkomsten betreft de zogenaamde (bespaarde) rente over de eigen reserves en voorzieningen en het renteresultaat. Deze inkomsten zijn de afgelopen jaren gedaald door een verlaging van het rente-omslagpercentage.