Verberg het menu

Bezuinigingsmonitor

Monitoring bezuinigingen

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2015 (2e monitor 2015)

Inleiding

De bezuinigingsmaatregelen uit de diverse begrotingen worden door middel van een monitor gevolgd. Vier keer per jaar wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van de realisatie.
De bezuinigingen uit Programmabegroting 2012, 2013, 2014 en 2015 samen met de nog niet gerealiseerde bezuinigingen van voorgaande jaren bedragen in totaal € 6,9 miljoen structureel.

Zoals uit de bovenstaande grafiek is af te lezen, is er in 2015 van het totaal te realiseren bedrag (peildatum 2018), na deze tweede monitor bijna € 6,7 miljoen gerealiseerd.

In het 1e kwartaal van 2015 is voor € 653.000 (structureel 2018) aan bezuinigingen gerealiseerd.  Deze rapportage is opgenomen in de Begrotingsnotitie 2016.  In het 2e kwartaal is er voor € 21.789 (structureel 2018) bijgekomen. Dit betreft bezuiniging nummer 62 'Schrappen vergunningen'. Voor dit jaar resteert nog een bedrag van € 30.000 aan (structurele) bezuinigingstaakstelling, oplopend naar € 225.000 in 2018. Een specificatie van dit bedrag treft u hier (XLSX, 47.8 kB). Het streven van College en MT is om de bezuinigingen conform planning te realiseren.

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen:

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.
  • In Fase 2 is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.

Onderwijstaakstellingen

Niet in de monitor opgenomen maar wel ter informatie in beeld gebracht, de nog resterende taakstellingen op onderwijs. Door het wegvallen van taken en verantwoordelijkheden rondom onderwijs zijn gemeenten gekort op de algemene uitkering. Ons standpunt hierbij is dat de korting van Rijkswege opgevangen zou moeten kunnen worden binnen het product  'Onderwijs'. Een projectgroep is doende moet het inventariseren en invullen van deze taakstelling.  

  2015 2016 2017 2018 2019
Taakstelling onderwijs a.g.v. overheveling verantwoordelijkheid naar schoolbesturen van buitenonderhoud en aanpassing scholen primair en speciaal onderwijs € 339.000 € 331.000 € 326.000 € 318.000 € 318.000