Verberg het menu

Financieel economische uitgangspunten

De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) worden door het Kabinet overgenomen in de Rijksbegroting. De programmabegroting is onder andere gebaseerd op informatie van het CPB. Zo nemen we het prijsindexcijfer over voor de berekening van de prijsinflatie. Voor de ontwikkeling van de sociale structuur (onze inwoners naar leeftijdsgroepen) hanteren we de ramingen van de Provincie. De BSOB bijvoorbeeld verstrekt ons informatie over de waardeontwikkelingen van de woningen. Kortom, allemaal belangrijke informatie over ontwikkelingen die we betrekken bij de voorbereiding van onze programmabegroting.

Klik hier (PDF, 65.7 kB) voor de financieel economische uitgangspunten van 2016 e.v..

 

Gevolgen septembercirculaire 2015

Op 15 september 2015 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2015 gepubliceerd. Op basis van die circulaire wordt de voeding van het Gemeentefonds geregeld en als afgeleide de algemene uitkering voor gemeenten.
We zien een positieve ontwikkeling van de prognose van het accres met name vanaf 2018. Dit betekent dat het Rijk de verwachting heeft dat er vanaf 2018 weer meer overheidsuitgaven gedaan worden en dat de algemene uitkering hiervan profiteert. Voor Uden bedraagt de prognose met ingang van 2018 + € 500.000. De circulaire geeft overigens geen toelichting op deze groei. Het accres is vooral bedoeld om de verwachte loon- en prijscompensatie en bijvoorbeeld structurele gevolgen van de wet Vennootschapsbelasting op te kunnen vangen en ter verbetering van de schuldpositie van de gemeente. 
Wij hopen dat de meicirculaire 2016 deze groeiprognose voortzet, maar de ervaring leert dat financiële vooruitzichten nauwelijks te maken zijn door het huidige landelijke financiële beleid. Zoals bekend houden we bij het opstellen van Begrotingsnotitie 2017 / Programmabegroting 2017-2020 rekening met de prognoses in die circulaire.