Verberg het menu

Programmaplan

Het programmaplan bevat de vijf programma's zoals vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen voor een vitaal Uden!’  De transities binnen het sociaal domein zijn nog vol in ontwikkeling. Goede indicatoren ontbreken vooralsnog. We hadden als doel om in samenspraak met het audit comité in deze programmabegroting daar een kwaliteitsslag in te kunnen maken. Hiervoor is een werkgroep geformeerd vanuit het audit comité met ambtelijke ondersteuning. Het maken van de kwaliteitsslag in deze Programmabegroting bleek nog niet mogelijk te zijn. De VNG, KING en het CBS ontwikkelen momenteel een gemeentelijke monitor sociaal domein die we ook in onze organisatie willen gaan gebruiken. Dit in samenspraak met de werkgroep.

Veel van de gehanteerde indicatoren zijn met ingang van Programmabegroting 2015 ingesteld. Daar waar we inmiddels ervaringscijfers kunnen rapporteren uit voorgaande jaren zullen we dat doen. Dit geldt met name bij de financiële indicatoren genoemd in het programma Dienstbare en betrouwbare overheid. Voor wat de overige indicatoren zullen we voor het eerst bij de presentatie van de Programmarekening 2015 de eerste realisatie kunnen verantwoorden.