Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Excellente dienstverlening

De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen staat bij de gemeente Uden centraal. Dit alles zo effectief en efficiënt mogelijk, met onze basistaken als uitgangspunt. De afgelopen jaren heeft dit binnen de ontwikkeling van onze organisatie een belangrijke rol gespeeld en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening.

Via het organisatie-ontwikkelingsprogramma wordt voortdurend aandacht besteed aan het professionaliseren van het ambtelijk apparaat. Medewerkers worden via het trainings- en opleidingsprogramma in staat gesteld zich te ontwikkelen. Het komend jaar gaan we verder met onze verbeterslag in de dienstverlening. Deze is gericht op houding en gedrag van alle medewerkers. Doel is onze inwoners en bedrijven gastvrijheid (hostmanship) te laten ervaren in de beste vorm. Medewerkers van gemeente Uden maken dingen mogelijk en denken mee met inwoners en ondernemers. Hiervoor worden maatregelen getroffen op het gebied van scholing en vorming van medewerkers en maatregelen ten aanzien van de dienstverleningskanalen. Zo zal de vernieuwde website constante aandacht krijgen. Er komt een aanpak om de telefonische dienstverlening te verbeteren. Hiervoor is een offerte ingediend.

Bij het toezicht in de openbare ruimte wordt gewerkt vanuit de gastvrijheid gedachte. In het werkplan worden keuzes gemaakt die zijn afgestemd op de wensen van de inwoners en bedrijven. Hierbij zullen we duidelijk zijn met betrekking tot de regels en vriendelijk en gastvrij in de benadering.

De komende jaren blijven inwoners en de gemeenteraad verder vorm geven aan ‘Udenaar de toekomst’ en het raadsinitiatief G1000. De afgelopen jaren hebben bewezen dat veel Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. Dit geldt ook voor het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken. Met ‘Udenaar de toekomst’ en de G1000 blijkt dat Uden een belangrijke stap naar een moderne lokale democratie zet. 

Samenwerken in de regio

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en de AgriFoodCapital zijn belangrijke pijlers voor de lokale en regionale economie. Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. Dat geldt ook voor de samenwerking met buurgemeenten. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie. De AS50 en de ontwikkeling rondom de Maashorstgemeenten blijven twee belangrijke aspecten in die regionale samenwerking.

Met de gemeenten Oss en Landerd is afgesproken om op gebied van ICT te gaan samenwerken. In 2016 wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dat het beste kan. Uiteindelijk levert dit een bedrijfsplan op basis waarvan definitieve besluitvorming over de samenwerking kan plaatsvinden.

Financiën op orde / naar een nieuw evenwicht

Wij houden ook de komende jaren vast aan een gedegen en transparant financieel beleid. Er is de laatste periode in Uden flink bezuinigd. Mede daarom is onze financiële basis nog steeds gezond. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. We gaan zorgvuldig met overheidsgeld om; lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Eventuele nieuwe taken worden tegen maximaal dezelfde, maar bij voorkeur tegen lagere kosten, uitgevoerd.

Het komend jaar is de financiële ruimte beperkt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vermindering van de uitgaven van het Rijk, waaraan het gemeentefonds gekoppeld is. Dat betekent dat we de juiste balans tussen investeren en bezuinigen moeten vasthouden en scherp op de diverse risico’s (grondbedrijf, drie transities, belastinginkomsten) moeten blijven sturen.

Voor de Programmabegroting 2016 zijn wij -net als vele andere gemeenten- overvallen door een fors tegenvallende mei-circulaire. Omdat wij dit niet hadden verwacht waren wij niet voorbereid en dus moeilijk in staat om een structureel sluitende begroting aan u voor te leggen en concreet stappen te zetten tot verbetering van onze schuldpositie. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het principe; 'nieuwe investeringen te beperken tot een minimumniveau en daardoor de bezuinigingen zo gering mogelijk te houden'. Het actief sturen op onze schuldpositie is dit jaar dan ook nog niet gelukt.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Er zijn geen majeure projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van kosten (PDF, 61.0 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel Investering 2016 2017 2018 2019
Dienstverlening telefonie Incidenteel   37      
Incidentele vrijval kapitaallasten structurele offertes Incidenteel   -149 -13    

Wetten en regels

Een beschrijving van kaders, wetten en regels van dit programma.