Verberg het menu

Financiën op orde houden

Wat willen we bereiken?

De gemeente Uden staat voor een gedegen financieel beleid. Tijdens de economische recessie van de laatste zeven jaren is vooral gestuurd op een structureel sluitende meerjarenbegroting. verder is het risicomanagement geïntroduceerd en wordt jaarlijks verbeterd. Bewust is er ingeteerd op onze reserves om toch zoveel als mogelijk ter realiseren. Ook worden de grote risico’s (grondbedrijf, de drie transities en onze belastinginkomsten) nauwlettend gemonitord.

Het lijkt erop dat deze recessie voorbij is. Economische recessies zijn cyclisch. Helaas is dat in deze begroting nog niet merkbaar. Als gevolg van verminderde uitgaven van het Rijk is ook het gemeentefonds dientengevolge verlaagd. Toch zijn er lichtpuntjes: de economie gaat vooruit, de grondverkoop stijgt lichtjes en het aantal werkelozen loopt terug.  Het is dan ook belangrijk om de komende jaren te gaan werken aan een verbetering van onze vermogenspositie en een afbouw van (de in de magere jaren opgebouwde) schuldpositie. Op die manier blijft de gemeente Uden ook op termijn in staat haar verplichtingen na te komen en de gewenste investeringen te doen voor onze inwoners en bedrijven. Dit alles natuurlijk rekening houdend met de hiervoor geldende wettelijke regels en gemeentelijke kaders.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Structurele lasten worden gedekt door structurele baten (continue).
  • Kostendekkende gemeentelijke producten.
  • Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit.
  • Woonlasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd met uitzondering van inflatie (continue).
  • Uden heft geen hondenbelasting of toeristenbelasting (continue).
  • Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen.
  • Actualiseren "Financiële verordening gemeente Uden"
  • Actief sturen op de schuldpositie 

Prestatie indicatoren

Indicator Begroting is structureel in evenwicht
Werkelijk 2014 Ja
Prognose 2015 Ja (2015 niet, 2016 e.v. wel)
Prognose 2016 Ja
Informatiebron Programmabegroting gemeente Uden
Indicator Nettoschuldpositie als percentage van de exploitatie (inclusief verstrekte geldleningen)
Werkelijk 2014 88,3%
Prognose 2015 91,3%
Prognose 2016 90%
Informatiebron Balans gemeente Uden, eerdere jaren, CBS, statline
Indicator Nettoschuldpositie als percentage van de exploitatie (exclusief verstrekte geldleningen  
Werkelijk 2014 72,6%
Prognose 2015 77,8%
Prognose 2017 77,8%
Informatiebron Balans gemeente Uden, eerdere jaren, CBS, statline
Indicator Weerstandsratio tussen 1 en 2
Werkelijk 2014 2,10
Prognose 2015 en 2016 Weerstandsratio tussen 1 en 2
Informatiebron Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen
Indicator Weerstandscapaciteit
Werkelijk 2014 € 31,6 mln
Prognose 2015 en 2016 meer dan € 22,5
Informatiebron Programmarekening gemeente Uden
Indicator Solvabiliteitsratio > 30%
Werkelijk 2014 24,16%
Prognose 2015 23,67%
Prognose 2016 23,87%
Informatiebron Programmarekening gemeente Uden
Indicator Ratio verstrekte geldleningen aan derden/verbonden partijen in relatie tot de gemeentelijke inkomsten mag niet meer toenemen*
Werkelijk 2014 15,6%
Prognose 2015 13,5%
Prognose 2016 12,1%
Informatiebron

Programmarekening gemeente Uden:

- Verstrekte geldleningen: Bijlage- staat van verstrekte geldleningen

- Gemeentelijke inkomsten: Jaarrekening- hoofdlijnen

Toelichting  * Dit ligt in lijn met het vastgestelde beleid om de verstrekte geldleningen terug te brengen naar € 0.
Indicator Goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid
Werkelijk 2014 Gerealiseerd, voor zowel de rechtmatigheid als getrouwheid een goedkeurende controleverklaring.
Prognose 2015 en 2016 Voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring.
Informatiebron Controleverklaring bij de Programmarekening gemeente Uden verstrekt door de controlerende externe accountant.