Verberg het menu

Kengetal Programmabegroting is structureel in evenwicht

Dit kengetal zegt iets over in hoeverre de structurele lasten ook daadwerkelijk gedekt worden door structurele baten. Om dit in beeld te krijgen wordt het resultaat voor bestemming gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten die opgenomen zijn in de (meerjaren)begroting.

  2014 2015 2016 2017 2018
Resultaat voor bestemming (A)          
Incidentele lasten          
Incidentele baten          
Saldo incidentele lasten en baten (B)          
Materieel evenwicht (saldo A-B)>0 nee