Verberg het menu

Kengetal weerstandscapaciteit

Voor het berekenen van de weerstandscapaciteit wordt een formule gehanteerd die landelijk veelal gehanteerd wordt. Hierdoor is benchmark met andere gemeenten voor dit kengetal mogelijk.

Berekening incidentele weerstandscapaciteit

+ Algemene reserve vrij besteedbaar
+ Algemene reserve grondbedrijf (effectief beschikbaar)
+ Jaarrekening resultaat
+ Stille reserve *
= Incidentele weerstandscapaciteit 

* Onder stille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden.

Berekening structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat bij de gemeente Uden uit de onroerendzaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit). Voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het artikel 12 beleid. Dit betekent dat indien de gemeente Uden niet meer in staat zou zijn om de structureel zich manifesterende risico’s binnen de exploitatie op te vangen de gemeente door het Rijk gewezen zou worden op de mogelijkheid om de  OZB tarieven te verhogen om zodoende meer structurele opbrengsten te realiseren. Dit noemt men het artikel 12-beleid.