Verberg het menu

Naar een nieuw evenwicht

Wat willen we bereiken?

Het financieel beleid is gedegen en transparant. De gemeente is zuinig met overheidsgelden en de inkomsten en uitgaven zijn in balans. Structurele uitgaven worden betaald uit structurele inkomsten. Uden heeft een sluitende begroting, met voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen.

De verslaglegging (planning- en control cyclus) is helder, openbaar en afgestemd op de wensen van de gemeenteraad en het College. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering en wordt in relatie met het weerstandsvermogen gebracht. Daar waar belangrijke besluiten met financiële consequenties worden genomen zal aan de gemeenteraad ook verantwoording worden afgelegd over het onderhandelingsproces.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Samen met de Raad wordt invulling gegeven aan een nieuwe opzet van de programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn).
  • De gemeentelijke organisatie is in balans met haar producten en diensten. Efficiency, kwaliteit en snelheid van handelen in het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen staan daarbij voorop.
  • De in de laatste jaren geplande bezuinigingen worden uitgevoerd. Nieuwe bezuinigingen worden in een zorgvuldig proces met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen afgestemd.
  • De financiële consequenties van dit coalitieakkoord zijn in deze Programmabegroting verwerkt.
  • Het proces van deregulering vraagt blijvende aandacht. Bij het vaststellen van nieuwe regels wordt duidelijk aangegeven voor welke periode deze van kracht zijn.
  • Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) d.m.v. een nota ‘Integraal vastgoed management’.
  • Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; o.b.v. behoefte geformuleerd in beleid en voorzieningenplanning.
  • Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden.
  • Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties aan een mogelijk externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden.

Prestatie indicatoren

Indicator Realiseren geplande bezuinigingen
Werkelijk 2014 Planning nog te realiseren bezuinigingen, aangevuld met mogelijk  nieuwe bezuinigingen
Prognose 2015 Realiseren van de begrote bezuinigingen in 2015
Prognose 2016 Realiseren van de begrote bezuinigingen in 2016
Informatiebron Bezuinigingsmonitor gemeente Uden
Aanvullende informatie Monitor van de geplande bezuinigingen wordt per kwartaal aan College en Raad gepresenteerd
Indicator Burgertevredenheidscore voor participatie (uit tweejaarlijkse burgerpeiling minimaal 6,5 (Waarstaatjegemeente.nl)
Werkelijk 2014 In 2014 is er geen onderzoek in het kader van waarstaatjegemeente geweest. Er is wel een eigen onderzoek naar klanttevredenheid gehouden. Hieraan hebben ruim 800 personen deelgenomen. Het cijfer klanttevredenheid algemeen is 8,7.
Prognose 2015 6,5
Prognose 2016 6,5
Informatiebron Waar staat je gemeente burgerpeiling (via KING/VNG)
Indicator  De Programmabegroting 2015 e.v. voldoet aan wensen van de Raad 
Werkelijk 2014 Dit is een nieuwe prestatie indicator. Er zijn nog geen werkelijke cijfers bekend.
Prognose 2015 Beoordeling opzet Programmabegroting met een 7
Prognose 2016 Beoordeling opzet Programmabegroting met een 7
Informatiebron Beoordeling door audit comité (namens  de Raad)