Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. We stemmen het woningaanbod zoveel als mogelijk af op de huidige en toekomstige behoeften. Hiertoe hebben we het woningbouwprogramma (kader) herijkt.

Om te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen realiseren we eind 2015/begin 2016 tijdelijke huurwoningen voor onder andere starters. We verwachten in 2015 ongeveer 160 woningen in aanbouw te nemen/kavels te verkopen. In 2016 ligt het aantal in aanbouw te nemen woningen/te verkopen kavels lager, te weten ca. 100 woningen.

Daarnaast monitoren we de prestatieafspraken met Area. In de tweede helft van 2015 implementeren we de herziening van de Woningwet (Novelle). Mogelijk dat de prestatieafspraken met Area als gevolg van de herziening van de Woningwet geactualiseerd worden.

In 2015 bereiden we intern de komst van de Omgevingswet (2018-2019) en het Besluit militaire luchthavens voor.
Met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten stellen we in uitvoeringregels op. Deze uitvoeringsregels vormen een nadere invulling van het in december 2014 vastgestelde beleidskader Huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten.

Versterking economisch klimaat

We ontwikkelen het Zorgpark in en om Uden-Noord verder als nieuwe economische drager. De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid, voeding en recreatie. Door het uitvoeren van deelprojecten binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Verder wordt er samengewerkt bij de ontwikkeling van een innovatief multizorgcentrum, genaamd Vitale, waar integrale zorg, o.a. op gebied van bewegen, wordt geboden. In 2016 wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld. Het wordt onderdeel van de Noordelijke Stadsentree.

In het centrum wordt op dit moment gewerkt aan de planvoorbereiding voor de herinrichting van het Brabantplein, de uitvoering daarvan staat gepland voor begin 2016. De geplande herinrichting van de Marktstraat wordt stop gezet, waarmee een bezuiniging wordt gerealiseerd. De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum en er is voor de begroting van 2016 een offerte opgenomen voor het aanbieden van gratis wifi in het centrum. Ten aanzien van citymarketing en centrummanagement vindt onderzoek plaats naar het bundelen van promotiegelden.

Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen loopt er in de regio Noordoost Brabant een proces om daar regionale afspraken over te maken. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. In de regio is Uden nauw betrokken bij het opstellen van de regionale detailhandelsvisie. Verder zet Uden in op het goed faciliteren van ondernemers. In het kader van acquisitie is dit belangrijk. Ondernemers zijn de beste ambassadeurs. Met het bedrijfsleven wordt bekeken op welke manier ondernemers kunnen bijdragen aan acquisitie. Bijzonder punt van aandacht binnen de acquisitietaak is hoe economische spin off te behalen vanuit de komst van de F35.

Koploper in duurzaamheid

In 2015 wordt middels interactieve inspiratiesessies de duurzaamheidsagenda voor de komende jaren opgesteld, zodat in 2016 kan worden gestart met de uitvoering van de agenda. De nadruk ligt op de thema's energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De principes van de circulaire economie zijn hierbij leidend; grondstoffen/producten zijn hernieuwbaar en/of herbruikbaar. De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de volgende doelen:

  • een energieneutraal Uden in 2035
  • niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020
  • Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland.

In de duurzaamheidsagenda worden zo veel mogelijk afspraken gemaakt met partners over wie wat oppakt. Gemeente faciliteert bij initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen. Hoewel de concrete invulling nog uit de duurzaamheidsagenda moet blijken, zijn in deze begroting offertes opgenomen voor zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en voor verduurzaming van het wagenpark van de gemeente. Voor de afvaldoelstelling is een bezuiniging opgenomen vanuit de te verwachten verbeterde scheiding van huishoudelijk afval en het afschaffen van de stortbon

Ons GemeentelijkRioleringsPlan (GRP) heeft een looptijd tot en met 2015. In het kader van het Regionaal Water akkoord wordt de actualisatie van dit plan in regionaal verband met buurgemeenten en waterschap opgepakt. Het huidige plan wordt eerst verlengd om vervolgens in 2017 met een vernieuwd plan voor de hele regio te komen.

Versterking buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat omschakelt tot een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie blijft stijgen.
De komende 2 jaren ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio.

Het beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen is ingrijpend gewijzigd: uitbreiding van veehouderijbedrijven is geen recht maar moet 'verdiend' worden. De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn hierbij belangrijk speerpunten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap Inmiddels is de voorbereiding volop gestart en zullen de eerste deelprojecten nog in 2015 in uitvoering komen. Eind 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Een beschrijving van de belangrijkste projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van kosten (PDF, 62.0 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel investering 2016 2017 2018 2019
Zonnepanelen gemeentehuis Structureel 220 9 2 2 2
Gratis WIFI in centrum Structureel   25 17,5 17,5 17,5
Verduurzamen wagenpark Structureel 75 12 12 12 11

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.