Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Wat willen we bereiken?

We willen voorzien in de woonbehoefte. We stemmen het woningaanbod af op de huidige en toekomstige behoefte. We kijken hierbij zowel naar de bestaande voorraad als naar nieuwbouw en hebben speciale aandacht voor ouderen en starters.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Uitvoeren woningmarktonderzoek en herijkingen woningbouwprogramma.
 • (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma.
 • Realiseren woningen (volgens programma).
 • Uitvoeren startersleningen.
 • Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue).
 • Implementeren veranderende wet- en regelgeving:
 1. WABO/BOR/Bijlage 2
 2. Herziening woningwet (2015)  
 3. Besluit militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel) (planning 2015-2016)
 4. Omgevingswet (planning 2018-2019)
 • Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot huisvestingsbeleid arbeidsmigranten.
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Actualiseren nota grondbeleid
 • Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue).

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal in aanbouw genomen woningen
Werkelijk 2014 67
Prognose 2015 160*
Prognose 2016 100
Informatiebron Woningbouwprogramma
Toelichting * De prognose 2015 is niet gebaseerd op de Programmabegroting 2015 maar op de voortgangsrapportage Uden bouwt, waarin voor 2015 een versnelling van de bouw van een groot aantal woningen zichtbaar is.