Verberg het menu

Toelichting projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III

 
  indicator omschrijving
Planning Langzamer dan de planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Hoenderbos III is op een laatste noordwestelijk gelegen, plangebied na gerealiseerd. In verband met de situatie op de woningmarkt stagneert de realisatie van het resterende plangebied. Naar schatting bedraagt de vertraging 2 jaar.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan de planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Vanwege de vertraagde uitgifte van de laatste gronden zal het laatste deel pas woonrijp worden gemaakt nadat de bouw is afgerond. De planning loopt gelijk met de aangepaste planning in het MJP 2015

Vervanging pompen drukriolering

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning (in de periode 2015-2016-2017)
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Door vertraging in de aanbestedingsprocedure is de uitvoering gestart in het eerste kwartaal van 2015. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen drukriolering in 2017 afgerond is.

Bouw- en woonrijp maken Volkel West II

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning 
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Naar verwachting zal de bouw van de woningen in het najaar van 2015 starten.  

Landschap van Allure (Maashorst) (incl. verstrekking dreven en driften)

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning 
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Diverse onderdelen zijn in voorbereiding. Hiervoor heeft overleg plaatsgevonden met diverse belangengroeperingen. In oktober is de voortgangsrapportage behandeld door de provincie Noord Brabant als subsidieverstrekker. Na goedkeuring zullen diverse deelprojecten conform planning aanbesteed worden.