Verberg het menu

Goed leven en ontmoeten

Samen de leefomgeving inrichten

Onderhoud, renovatie en inrichting van wegen, straten, pleinen en groenvoorzieningen zijn steeds meer onderwerp van gesprek met burgers. Met de gebiedsplatforms zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zij betrokken worden bij planvorming en uitvoering van grote (onderhouds)projecten. Daarnaast is de gemeentelijke buitendienst met haar gebiedsgerichte werkwijze het dagelijks aanspreekpunt in de wijken.

Voor vervangingsinvesteringen (rehabilitatie) van wegen worden op basis van feitelijke noodzaak offertes worden ingebracht en opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma. Bij rehabilitatie van wegen vindt tevens een herinrichting van het gebied plaats o.b.v. actuele beleidsuitgangspunten/ beeldkwaliteitsniveau. In deze begroting zijn de volgende wegen opgenomen; Birgitinessenstraat/Sint Jansstraat, asfaltpaden Mellepark en Raampark, kruispunt Industrielaan/Noordelijke Rondweg, Industrielaan (oostelijk deel) en de voorbereiding van Vijfhuizerweg/Morel. Tevens is een offerte opgenomen voor (een deel van) de Oudedijk om het wegdeel ter hoogte van de MFA en Terra Victa in samenhang met het ontmoetingsplein in te richten.

De areaaluitbreiding van de openbare ruimte is verwerkt in de offerte waarmee de jaarlijkse onderhoudsbudgetten worden aangepast aan de feitelijke situatie.

In 2016 wordt nieuwe wetgeving over onkruidbestrijding verwacht, dat zal tot gevolg hebben dat de gemeente alleen nog op niet chemische wijze onkruid mag bestrijden. Omdat de wetgeving nog niet gereed is en ingangsdatum onzeker is, is hiervoor geen offerte opgenomen.

Goed en veilig verkeer

Het centrum van Uden is een centrum dat snel en comfortabel bereikt kan worden. In het centrum zijn goede voorzieningen beschikbaar zijn om dicht bij de winkels te parkeren. Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woongebieden draagt bij aan het comfort en de kwaliteit van de openbare ruimte en zorgen ervoor dat onze inwoners plezierig kunnen wonen. Ook goed en veilig openbaar vervoer draagt hier aan bij. De komende jaren zetten wij verdere stappen om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) efficiënt in te zetten.
Daar waar de veiligheid op kruispunten extra aandacht vraagt, worden initiatieven tot verbetering genomen. Zo is een offerte opgenomen voor de aanleg van een turborotonde op de kruising Oudedijk – Nieuwedijk. Tevens is een offerte opgenomen voor kleinschalige verkeersmaatregelen bij Lankes, Speekstraat en Zeelandsedijk. Ook is een offerte opgenomen voor het onderzoek naar de consequenties van een verlegging van de N605 over de Zeelandsedijk.

Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als het speciaal onderwijs.
Kwalitatief goed onderwijs, dat een goede basis vormt voor de nieuwe gemeentelijke taak ten aanzien van Jeugdzorg en tevens zorgdraagt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd maar hierover wordt gerapporteerd in Sociaal doelmatige aanpak in programma 2, Maximaal Meedoen.
Na de zomer van 2016 zal de nieuwbouw van de school in Odiliapeel naar verwachting in gebruik kunnen worden genomen.
Uiterlijk 1 januari 2017 zal ook de nieuwbouw van de Brinck/Bluijssen gereed zijn. Ook de openbare ruimte en de verkeersstructuur zijn daarbij nadrukkelijk betrokken en opnieuw ingericht. De omwonenden alsmede ouders worden nadrukkelijk bij dat proces van ontwerpen en realiseren betrokken. Schoolbesturen en gemeente streven ernaar een duurzame, zo niet de duurzaamste, basisschool van Uden te realiseren.
De nieuwbouw van de voormalige Rode School, locatie Schepenhoek van het Udens College is in 2015 gestart en zal naar verwachting in de loop van 2017 gereed komen. Ook bij deze nieuwbouw speelt duurzaamheid een grote rol en zal een belangrijk deel van het imago worden.

Sportief bewegen

In 2015 is door de gemeenteraad een besluit genomen over een nieuwe meerjarige exploitatiebijdrage aan het 3Essen zwembad. In 2016 wordt dit project vervolgd met een onderzoek naar de vraag of het zwembad van zwemvereniging Zeester/Meerval er een financiële bijdrage krijgt.
De oorspronkelijk voor 2016 geplande realisatie van een tweetal kunstgrasvelden voor Udi’19 en HCU zijn na de zomer van 2015 al gereed gekomen en in gebruik genomen.
Nadat het project rondom de nieuwe exploitatiebijdrage aan 3Essen cs in de loop van 2016 geheel is afgerond, zal een start gemaakt worden met een update en daarna herijking van de Sportvisie. Hierbij zijn de ambities van ons coalitieakkoord leidend.

Cultureel lef en ondernemerschap

Betrokkenheid en draagvlak zijn sleutelbegrippen om onze gemeente leefbaar te houden. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte van onze inwoners in hun eigen wijk of buurt. Goed leven en ontmoeten begint bij een goede kwaliteit van de publieke ruimte, van veilig verkeer en vervoer met een goede doorstroming en passende multifunctionele accommodaties.
Volkel en Odiliapeel zijn dorpen waar de mensen oog voor elkaar hebben. Ook Uden heeft ondanks haar wat grotere maat dat karakter weten te behouden. Draagvlak en betrokkenheid van onze inwoners voor hun omgeving is nodig om ontmoetingen te laten werken en mensen van betekenis voor elkaar te laten zijn.
Ook cultuur en sport zijn gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de opvoeding en het onderwijs. De gemeente stimuleert de toegankelijkheid daarvan. Voor het onderwijs vervult de gemeente de komende jaren de rol van regisseur. We bieden maatwerk daar waar het nodig is.

Na het faillissement van het MIK in voorjaar 2015 is een tijdelijke organisatie ontstaan, onder trekkerschap van de bibliotheek die de faciliteiten wil scheppen zodat cultuureducatie in het seizoen 2015 – 2016 doorgang kan blijven vinden. Een kleine, facilitaire organisatie zorgt er voor dat docenten als zzp’er de cultuureducatie lessen kunnen (blijven) verzorgen. De docenten van het MIK zijn bij het totstandkomen van deze (tijdelijke) organisatie betrokken geweest.
Deze organisatie heeft een subsidie ontvangen van de gemeente om dit mogelijk te maken. Ook is het gebouw dat het MIK gebruikte, eigendom van de gemeente, beschikbaar gesteld alsmede de instrumenten die door de gemeente zijn overgenomen uit faillissement.
In de loop van 2016 moet er zicht komen op een definitieve invulling en vormgeving van de cultuureducatie.  Wij zien hierbij mogelijkheden om meer jeugd en volwassen inwoners met cultuureducatie te bereiken o.a. door meer vormen van cultuureducatie onder de nieuwe paraplu te ‘vangen’. 

Deze ontwikkelingen hebben de noodzaak verscherpt om te komen tot een herijking van de Cultuurvisie. Dat proces is eind 2015 al gestart en moet medio 2016 zijn afgerond. Hierbij staat niet een nieuwe visie voorop, maar wel met name de vraag welke soort activiteiten de nog steeds actuele visie tot uitvoering kunnen brengen en welke organisatie en samenwerking van het culturele veld daarvoor nodig is. Het culturele veld is hierbij nauw betrokken en zal de voornaamste maker van het voorstel voor herijking zijn.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Een beschrijving van de belangrijkste projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van de kosten (PDF, 64.7 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel Investering 2016 2017 2018 2019
Realisatie ontmoetingsplein Odiliapeel Structureel 150 26 23 22 22
Realisatie ontmoetingsplein Odiliapeel (extra incidentele impuls) Incidenteel   49 24 24  
Rehabilitatie en herinrichting openbare ruimte Structureel 2.401 151 149 147 145
Exploitatie zwembad Structureel    220 210 200 190
Plaatsen van een F-16 op een rotonde van de N264 nabij Vliegbasis Volkel Structureel  35 6 6 5 5
Areaaluitbreiding in de openbare ruimte Structureel    37 37 37 37
Turborotonde Oudendijk-Nieuwedijk (aanvulling) Structureel  300   18 18 17
Inrichting MFA plein Odiliapeel Structureel  243 14 14 14 10
Herijking CultuurVisie Incidenteel   45      
Kleinschalige verkeersmaatregelen Incidenteel   85      
Onderzoek N605 over de Zeelandsdijk Incidenteel   25      

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.