Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Wat willen we bereiken?

Cultuureducatie blijft voor de coalitie een belangrijke pijler. Om deze taak goed te blijven vervullen is cultureel ondernemerschap noodzakelijk. Het behoud van het Museum voor Religieuze Kunst staat in het licht van de balans tussen enerzijds prijs/subsidie en anderzijds prestaties/bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Na het faillissement van MIK wordt met het culturele veld cultuureducatie voor de toekomst geborgd. Het seizoen 2015 – 2016 vormt daarin een overgangsjaar.
  • Culturele organisaties zijn meer ondernemers: meer marktwerking, minder overheid. Organisaties worden minder afhankelijk van de subsidiegever. De principes van cultureel ondernemerschap zijn: realisatie van publieke waarden (intrinsieke, sociale en economische), resultaten, efficiency, oog voor risico’s en investeringsplannen en verschuiving van de inkomsten- financieringsmix.
  • De gemeente vergroot het Innovatiefonds voor culturele vernieuwingen door actieve werving van project
  • De samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en de Udense jeugd door het ‘pimpen’ van lelijke plekken bouwen we uit door het aangrijpen van soortgelijke projecten.
  • De bibliotheek wordt meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering en haar plaats in wegwijs maken van inwoners binnen het sociaal domein (= decentrale toegang)
  • Met het museum voor Religieuze Kunst zijn afspraken gemaakt over de subsidie en prestaties/aantal bezoekers. Deze worden gevolgd.
  • De ontwikkelingen in het culturele veld vereisen een herijking van de Cultuurvisie. Die herijking betreft vooral de activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen te behalen alsmede de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt. Deze herijking zou medio 2016 door de raad moeten worden vastgesteld.

Prestatie-indicator

Indicator Oordeel burger cultuur
Prognose 2015 Score 7,5
Prognose 2016 Score 7,5
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2- jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015)