Verberg het menu

Wethouder Gerrit Overmans

"Onze visie op onze samenleving is ‘maximaal meedoen’. De landelijk ingezette veranderingen in de zorg en ondersteuning hebben hierop veel invloed. De uitgangspunten van zorg op maat en dichter bij mensen, passen bij deze visie. Maar de veranderingen gaan ook gepaard gaan met bezuinigingen. Dat betekent dat iedereen, ook wij als gemeente, meer moet samenwerken met anderen. Samen komen we verder!

De nieuwe wetgeving op het gebied van de Wmo, jeugd en participatie, biedt kansen om u als inwoner meer hulp en ondersteuning op maat te bieden. In nauwe samenwerking met (maatschappelijke partners) en met gemeenten in de regio is beleid ontwikkeld, dat lokaal is uitgewerkt.

In 2015 is onderzocht hoe inwoners de nieuwe regels vanuit de Wmo hebben ervaren. Uit dat onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 79,9% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over het keukentafelgesprek. Dat bevestigt de gemaakte beleidskeuzes. In 2016 wordt het beleid verder verfijnd en bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en wettelijke kaders. Ook wordt verder gewerkt aan de toegang tot hulp en ondersteuning. Met een innovatiefonds wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering en innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van financiering.

Voor inwoners is ‘werk’ een belangrijke basis om te kunnen meedoen in de samenleving. Op het gebied van arbeid is nieuw (regionale) beleid opgesteld vanuit de Participatiewet. Ondernemers kunnen voortaan terecht bij één nieuw aanspreekpunt, het WerkgeversServicepunt. Daarnaast nemen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zelf initiatief om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Meer werkzoekenden vinden hierdoor vanuit de bijstand weer een baan.

Maximaal meedoen betekent ook dat inwoners op loopafstand hulp kunnen zoeken. Dat gaat bv. van goede straatverlichting tot elkaar kunnen ontmoeten en helpen tot hulpverleners die in de buurt zijn. Samen met maatschappelijke partners bouwen we verder aan voorzieningen, die voor iedereen beschikbaar zijn. In 2016 worden ‘inlooppunten’ geopend, waar inwoners met hun hulpvraag terecht kunnen. Kleine vragen worden opgelost, bij moeilijke vragen wordt een professionele hulpverlener ingeschakeld.”