Verberg het menu

Wethouder Matthie van Merwerode

"Duurzaamheid blijft een uitgangspunt in alles wat we doen. Nog dit jaar stellen we de duurzaamheidsagenda voor de komende jaren op en leggen deze voor aan de raad. In 2016 zal gestart worden met de uitvoering. De nadruk ligt op de thema's energie, afval, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de duurzaamheidsagenda maken we zo veel mogelijk afspraken met partners over wie wat oppakt. De gemeente faciliteert de initiatieven.

In dit verband loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor een zonnepanelenpark op bedrijventerrein Hoogveld Zuid. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2016 verwacht. In de loop van 2016 zal het dak van het gemeentehuis voorzien worden van zonnepanelen. Verder wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

De ambities zoals vastgesteld in de Cultuurvisie 2012-2016  zijn nog steeds actueel. Echter, recente ontwikkelingen, zoals het faillissement van MIK, noodzaken tot een actualisering van de Cultuurvisie. Samen met alle culturele organisaties in Uden gaan we een nieuwe Uitvoeringsagenda Cultuur 2016-2020 opstellen.

Het inrichtings- en beheerplan voor de Maashorst is vastgesteld. Het accent ligt daarbij op het stimuleren van de natuur, andere vormen van graasbeheer en het vergroten van het aanbod van streekproducten. Hierdoor zal het recreatief medegebruik gestimuleerd worden en het agro-toerisme toenemen.

Recentelijk heeft het college besloten een eenmalige financiële bijdrage te verlenen voor de realisatie van camerabewaking op alle bedrijventerrein in de gemeente Uden. Samen met SBBU willen we hier in 2016 en 2017 uitvoering aan geven."