Verberg het menu

Wethouder Thijs Vonk

"Modern onderwijs van goede kwaliteit draagt eraan bij dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Gebouwen met een duurzame inrichting en klimaat. Flexibel qua gebruik, om zo ook toekomstige ontwikkelingen zoals teruglopende leerlingaantallen te kunnen opvangen. De nieuwbouw van het Udens College zal in 2016 meer vorm krijgen en ook de herbouwplannen van het gebouw van de basisscholen Jan Bluyssen en De Brinck worden duidelijk. Spelen, leren, opgroeien en ontwikkelen in een veilige omgeving staan voorop. Verkeersbewegingen rondom scholen en overleg met omwonenden staan in de plannen steeds centraal.

De basis voor onderwijs wordt al vroeg gelegd. De gemeente Uden wil toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk. Om dit realiseren zal in 2016 het peuterspeelzaalwerk omgebouwd worden naar peuteropvang. Alle partijen streven daarbij naar hogere kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden gelijk getrokken. Werkende ouders, voorzover die voldoen aan de criteria van de Wet Kinderopvang, kunnen dan via het Rijk kinderopvangtoeslag krijgen.

Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De overdracht van taken heeft vorig jaar plaatsgevonden. In Uden is het Basisteam Jeugd en Gezin in het leven geroepen, waardoor ondersteuning dichter bij de mensen plaats vindt. Inwoners krijgen te maken met dit basisteam als er vragen zijn op het gebied van opvoeden en opgroeien die niet meteen in de eigen omgeving opgelost kunnen worden.

Binnen AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en onderwijs samen in concrete projecten en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood. Gemeente Uden participeert daarin volop. Onze inspanningen richten zich op het ondersteunen en faciliteren van Udense bedrijven en ondernemers die actief willen bijdragen aan die gezamenlijke ambitie. Samen denken we na over nieuwe producten, nieuwe productieprocesen en samenwerking tussen de verschillende bedrijfstakken. Centrale waarden daarbij zijn een duurzame leefomgeving, gezondheid en vitaliteit bevorderen en innovatie.

De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum. Voor de begroting van 2016 is een offerte opgenomen voor het aanbieden van gratis wifi in het centrum.

Ten aanzien van citymarketing en centrummanagement zullen de krachten worden gebundeld, door in samenhang activiteiten te organiseren en promotiegelden samen te voegen."