Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Extra aandacht  en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers, ter voorkoming van overbelasting.

Wij stimuleren ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Uiteraard zullen er momenten zijn dat ondersteuning nodig is. Als gemeente maken wij ons hard om een aanbod van goede en passende zorg te kunnen bieden. Daarbij heeft dementie onze bijzondere aandacht.

Iedere zorgvraag en elke situatie is anders. Dat betekent dat we tegemoet komen aan de specifieke behoefte van mensen met een zorgvraag. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, waarbij goed gekeken wordt naar wat de persoon wel kan. Ook hier zetten we in op de eigen kracht van mensen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.
  • Versoepelen van regels voor woningaanpassingen.
  • Inrichten van professionele ondersteuning vanuit het basisteam voor de bemensing van algemene voorzieningen binnen de sociale steunstructuur wonen/zorg/welzijn.
  • Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag stuurt de gemeente, waar nodig, de verschillende zorgaanbieders aan om te zorgen dat het aanbod voldoet aan de vraag.

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator Beschikbaarheid van zorgwoningen
Prognose 2015 145
Prognose 2016 500
Informatiebron Beschikkingen vanuit Wmo
Aanvullende informatie Zorgwonen is een nieuw begrip binnen het sociaal domein. Hiervoor moet nog een meetinstrument voor worden uitgedacht. Vooralsnog worden aantallen gebaseerd op financieringsafspraken over geleverde ondersteuning. Dat kan zijn op basis individueel verstrekt maatwerk maar ook via inkoop of subsidie.
prestatie indicator Realisatie overzicht beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen
Prognose 2015  Voorbereiding 0-meting
Prognose 2016 Uitvoering 0-meting d.m.v. doorzonscan
Informatiebron Implementatieplan wonen van 0-100
Aanvullende informatie  Inzage in de beschikbaarheid van levensloop bestendige woningen maakt het mogelijk om gewogen keuzes te maken tussen verhuizen of aanpassen van de woning bij het ontstaan van een zorgvraag. Op basis van de meting in 2016 kan een prognose worden opgesteld voor de haalbaarheid van voldoende, en vooral voldoende verspreid, beschikbare woningen voor specifieke doelgroepen.
prestatieindicator Klanttevredenheid Wmo over uitvoering, kwaliteit en bejegening
Prognose 2015 80% klanttevredenheid
Prognose 2016 80% klanttevredenheid
Informatiebron Jaarlijkse benchmark
Aanvullende informatie Handhaven huidige score
Wettelijke jaarlijkse meting wordt onderdeel van de nieuwe monitor voor het sociale domein. Zolang de monitor in ontwikkeling is, worden de oude indicatoren gehandhaafd omdat nog niet duidelijk is welke metingen en data gebruikt gaan worden voor de nieuwe monitor. De raad wordt 3 x per jaar bijgepraat over de actuele cijfers.


  

Indicator

 Oordeel burger als wijkbewoner

1) voldoende voorzieningen in de directe omgeving

2) voldoende voorzieningen in de gemeente

Werkelijk 2013

1) score 7,7

2) score 7,3

Prognose 2015

1) score 7,7

2) score 7,3

Informatiebron

www.waarstaatjegemeente.nl

Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2 jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling in 2015) => deze monitor is in ontwikkeling en wordt onderdeel van de nieuwe monitor voor het sociale domein. Zolang de monitor in ontwikkeling is, worden de oude indicatoren gehandhaafd omdat nog niet duidelijk is welke metingen en data gebruikt gaan worden voor de nieuwe monitor. De raad wordt 3 x per jaar bijgepraat over de actuele cijfers.