Verberg het menu

Onderbouwing financieringspositie en rentebeleid

Financieringspositie

De financieringspositie ultimo 2014 was als volgt:

Financieringspositie ultimo 2014

Materiële Vaste activa

-gronden en terreinen

-gebouwen

-wegen, riolering, etc.

-machines

98,4 mln

Eigen vermogen 

-algemene reserves

-bestemmingsreserves


 

45,6 mln

Financiele Vaste Activa

-verstrekte leningen (woningbouwcorp./derden)

-aandelen

-overige langlopende vorderingen

24,8 mln

Voorzieningen

-t.b.v.verplichtingen

-t.b.v. risico's

-t.b.v.kosten volgend jaar

-t.b.v.specifieke bestedingen

25,5 mln
   

Leningen

-opgenomen geldleningen van banken

101,0 mln
Totaal vaste activa 123,2 mln Totaal vaste passiva 172,1 mln
       
Onderh. werk (grondexploitatie) 47,4 mln    

Overige kortlopende activa

-debiteuren/Nog te ontvangen bedragen

-kas-/banksaldi

-aflossing verstrekte geldleningen 2015

18,3 mln

Kortlopende passiva

-crediteuren (nog te betalen bedragen)

-vooruitontvangsten Rijk

-aflossingen opgenomen geldleningen 2015

16,8 mln
Totaal vlottende activa 65,7 mln Totaal vlottende passiva 16,8 mln
Balanstotaal 188,9 mln Balanstotaal 188,9 mln

In de uitvoering van de treasuryfunctie streven wij ernaar om langlopende zaken ook langlopend te financieren en kortlopende activa min of meer in evenwicht te houden met kortlopende passiva. De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente.

Het meerjarig beeld van de financieringspositie is nog steeds lastig te bepalen. Enerzijds is er nog een aanzienlijke hoeveelheid restantkredieten van investeringen die nog niet zijn opgestart c.q. moeten worden afgerond, zie hiervoor de bijlage staat van onderhanden werken. Daarnaast is het toekomstig verloop van de grondexploitatie onzeker. Op termijn is echter wel de verwachting dat het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie zal dalen (doordat bouwkavels verkocht worden). Bij het afsluiten van geldleningen zal met deze verwachting rekening worden gehouden.

In onderstaand overzicht is de verwachting ontwikkeling van de financieringspositie weergegeven door middel van een kasstroomoverzicht. Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Op basis van onderstaande kasstroomoverzicht kan geconcludeerd worden dat er in 2015/2016 een langlopende lening afgesloten zal moeten worden. De forse negatieve kasstroom overstijgt namelijk de kasgeldlimiet.  

Kasstroom uit operationele activiteiten: Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit begint met het rekening-/begrotingsaldo zoals die is vermeld in de programmarekening/-begroting en corrigeert dit bedrag op een aantal punten (geen uitgaven of ontvangsten).
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: het gaat hierbij om de investeringen in materiele vaste activa. Eventuele desinvesteringen worden hierop in mindering gebracht. De investeringen uit investeringsactiviteiten zijn over het algemeen negatief, want betreffen een uitgaande kasstroom. Kasstromen uit investeringsactiviteiten betreffen uitgaven die op de balans geactiveerd worden.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: dit betreffen de opnamen/aflossingen van langlopende geldleningen/kasgeldleniningen. Ook geldleningen worden op de balans geactiveerd. 

Voorgaande verwachte ontwikkeling van de kasstromen zal leiden tot het volgende verloop van de opgenomen/uitgezette geldleningen.

Verloop opengenomen en verstrekte geldleningen (x € 1.000) opgenomen uitgezet
Stand per 1 januari 2016 100.987 15.473
Aantrekkingen/uitzettingen in 2016 15.000 0
Begrote aflossingen in 2016 6.835 1.653
Begrote stand per 31 december 2016 109.152 13.820
Aantrekkingen/uitzettingen in 2017 0 0
Begrote aflossingen in 2017 7.469 1.735
Stand per 31 december 2017 101.683 12.085


 


 

Naast de 'rekening courant' en 'kasgeldleningen' kent de gemeente Uden geen kortlopende leningenportefeuille.

Netto-schuldquote

De netto-schuldquote wordt als volgt berekend:

Zie verder de hoofdpagina voor de actuele ratio's.

Solvabiliteit


Doormiddel van de solvabiliteit wordt gekeken of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar schulden te kunnen voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal (ratio). Het solvabiliteitsratio wordt als volgt berekend:


Het solvabiliteitsratio is het afgelopen jaar verbeterd van 21,64% (ultimo 2013) naar 24,16% (ultimo 2014). Volgens de VNG springt het licht voor een gemeente op oranje indien het solvabiliteitsratio lager is dan 30%. De huidige stand is derhalve nog steeds aan verbetering toe. Vanwege de nog te financieren onderhanden werken en de nieuwe investeringen door middel van het aantrekken van een nieuwe  geldlening van € 15 miljoen zal het percentage zal het solvabiliteitsratio in 2016 mogelijk uitkomen op 23,87% en blijft dan ook voorlopig onder het percentage van 30%.

Rentebeleid

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente.
De gemeente Uden maakt sinds enkele jaren gebruik van een rekensystematiek te behoeve van bepaling van de kapitaalbehoefte, de bijbehorende kosten en daaruit voortvloeiend het renteomslagpercentage. Middels een nieuwe doorrekening is via de Begrotingsnotitie 2016 besloten om het omslagpercentage vanaf 2016 te verlagen van 4% naar 3,5%.