Verberg het menu

Onderbouwing kasgeldlimiet en renterisiconorm


De kasgeldlimiet 2016

omschrijving kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
 
Omvang begroting (x €1.000) 116.952 116.952 116.952 116.952

Toegestane kasgeldlimiet

  • in procenten van de grondslag
  • in bedrag (x €1.000

8,5

9.941

8,5

9.941

8,5

9.941

8,5

9.941

Conform de wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. Intern wordt hierop gestuurd.

De renterisiconorm

In onderstaand overzicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.

Nr. Renterisiconorm (x €1.000) 2016
Renterisico
1. Stand van het begrotingstotaal 2016 116.952
2. Renterisiconorm (20 % van 1) 23.390
3. Renterisico op de vaste schuld 6.836
4. Ruimte onder de renterisiconorm 16.554

 * Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen. De afgelopen jaren is de renterisiconorm van de gemeente Uden niet overschreden.